Хугацаа: 2022 оны 2 дугаар сарын 28-ны даваа гарагт 14:00 цаг

Хүүхдийн автобусны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журам

“Хэл ярианы хөгжил” сургалтын жишиг хөтөлбөр

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхимын үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/144 дүгээр тушаал

Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоол