НЗД-ын 2021 оны А/357 дугаар захирам

Нийслэлийн монгол хэл, бичгийн багш нарын графикт  сургалтыг  “”Уран зохиолын хичээлээр эх хэл соёлоороо бахархах, бусдын соёлыг хүндэтгэх хандлага төлөвшүүлэх нь”, “Товчилсон үгийн мөн чанар, хэрэглээ”, “Монгол хэлний хичээлийг эхэд суурилан заах нь сэдвийн хүрээнд  2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр цахимаар  зохион байгууллаа.

Тус цахим сургалтад нийслэлийн өмчийн бүх хэлбэрийн  ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын 453 багш оролцлоо.

Сургалтыг ШУА-ийн Хэл Зохиолын Хүрээлэнгий доктор О.Шинэбаяр, Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн доктор Д.Эрдэнэсан, нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн Р.Өлзийхүү  нар зохион явууллаа.

 

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/165 дугаар тушаал

Үндэсний бичиг үсгийн баярт зориулан 21 аймаг, нийслэл дэх Хэлний бодлогын салбар зөвлөлөөс дараах ажлыг зохион байгуулж байна.

2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд цахим сургалтад ерөнхий боловсролын сургуулийн 168 багш хамрагдсан.

Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчдэд зориулсан графикт сургалт зохион байгуулагдлаа.