Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

Засгийн газрын 2020 оны 207 дугаар тогтоол

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III

Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоол

ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХИЙЛГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2021 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдөр Дугаар 226 Улаанбаатар хот ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 39.3, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.2, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай […]

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly