Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоол

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

Засгийн газрын 2020 оны 207 дугаар тогтоол

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III

Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоол

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly