НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ I УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Тайлангийн хугацаанд нийслэлийн Боловсролын газарт ирсэн нийт 120 өргөдөл гомдлоос 1 өргөдлийг хугацаанд нь судалж, 119 өргөдлийг шийдвэрлэж, 99.2 хувийн шийдвэрлэлттэй ажиллаж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2021 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Иргэдээс нийт 261 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт, талархал ирүүлсний 260-ийг удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтэн, сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлагатай хамтран холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих арга хэмжээ авч шийдвэрлэж, 1 өргөдөл гомдлыг одоогийн байдлаар судалж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2021 оны 09-р сарын 29-ний өдөр 1. Нийслэлийн Боловсролын газарт ирсэн өргөдөл, гомдол:  Нийслэлийн Боловсролын газарт 2021 оны 3 дугаар улиралд нийт 117 өргөдөл, гомдол, дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэст нийт 61 өргөдөл гомдлыг ирснийг Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай […]