НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2021 оны 06-р сарын 29-ний өдөр Тайлангийн хугацаанд нийслэлийн Боловсролын газарт нийт 92 өргөдөл гомдол ирснээс дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэст 20 өргөдөл гомдлыг шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажилласан ба ажлын 5 хоногт багтаан хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна. Нийслэлийн Боловсролын газарт 2021 оны хагас жилийн […]

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН   2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Нийслэлийн Боловсролын газарт ирсэн өргөдөл гомдол Нийслэлийн Боловсролын газарт 2021 оны 1 дүгээр улиралд нийт 37 өргөдөл, гомдол ирснийг Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу бүрэн эрхийн хүрээнд судлан […]

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Нийслэлийн Боловсролын газарт 2020 онд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 1800-1200 тусгай дугаарын утсаар-51, Засгийн газрын 11-11 төвөөр-47,  Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр-15, нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагаар-131, гар утасны аппликейшнээр-2, E-Service-10, фэйсбүүкээр хандсан-2, нийт 258 санал, хүсэлт, гомдол, талархал, иргэдээс ирүүлснээс 258 өргөдлийг холбогдох мэргэжилтэн албан тушаалтан, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагатай хамтран хууль тогтоомжийн дагуу хариуг өгч […]