НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ III УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Иргэдээс нийт 371 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, талархал ирүүлсний 336 /90.5%/-ийг удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтэн, сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлагатай хамтран холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих арга хэмжээ авч шийдвэрлэж, 35 /9.5%/ өргөдөл гомдлыг одоогийн байдлаар судалж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Иргэдээс нийт 406 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, талархал ирүүлсний 401 /98.8%/-ийг удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтэн, сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлагатай хамтран холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих арга хэмжээ авч шийдвэрлэж, 5 /1.2%/ өргөдөл гомдлыг одоогийн байдлаар судалж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ I УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Тайлангийн хугацаанд нийслэлийн Боловсролын газарт ирсэн нийт 120 өргөдөл гомдлоос 1 өргөдлийг хугацаанд нь судалж, 119 өргөдлийг шийдвэрлэж, 99.2 хувийн шийдвэрлэлттэй ажиллаж байна.