Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай

НБГ-ын даргын 2020 оны А/72 дугаар тушаал

Нийслэлийн Боловсролын газрын дэргэдэх ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

НБГ-ын даргын 2019 оны А/16 дугаар тушаал