Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай

НБГ-ын даргын 2020 оны А/72 дугаар тушаал

Нийслэлийн Боловсролын газрын дэргэдэх ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

НБГ-ын даргын 2019 оны А/16 дугаар тушаал

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 33 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн албаны тухай хуулийн 40.2, Төрийн албаны зөвлөлийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. (Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2019 […]