Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаж буй албан хаагчдийн мэдээлэл

2021 оны 1-р улирал

Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын 2020 оны жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

2020 оны биелэлт