2016-2021 оны хөрөнгө оруулалтын мэдээ

Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй цэцэрлэгийн орны тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ   Он Ашиглалтад орсон цэцэрлэгийн барилгын тоо Хүчин чадал Нийт төсөвт өртөг   /тэрбум.төгрөг/ 1 2016 17 2580 20.8 2 2017 16 1955 16.3 3 2018 13 2390 21.7 4 2019 31 5130 […]