Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 2022 оны төсвийн төслийн танилцуулга

Санхүүгийн тайлангийн аудит

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан, гэрчилгээ

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН САНАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр                                          Улааанбаатар хот   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021 оны төсвийн саналыг тусгай зориулалтын шилжүүлэг 207.6 тэрбум төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 11.9 тэрбум, туслах үйл ажиллагааны орлого 3.2 […]