НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Нийслэл 2022 оны хөрөнгө оруулалтын танилцуулга 2022.10.11 (1)