НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны 07 дүгээр сарын 24-ны өдөр                                        Улаанбаатар хот Нийслэлийн сургуулийн өмнөх боловсролын 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг  Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Орон нутгийн төсвийн  төсөл […]

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны 07 дүгээр сарын 25-ны өдөр                                     Улаанбаатар хот   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын болон сургуулийн өмнөх боловсролын  2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг  Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Орон нутгийн […]