2021.02.15-2021.02.19
(Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсрол, Насан туршийн боловсролын теле хичээл)

Төрийн шийдвэрээ хүндэтгэж, иргэн та эргүүлийн албан хаагчдын шаардлагыг биелүүлж гэртээ шинэлээрэй.

Хүүхэд багачуудыг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор *Гараа зөв угаах арга* видеог хүргэж байна.

Нийслэлийн Боловсролын газрын санаачилгаар “Нийслэлийн  тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ыг Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/969 дүгээр захирамжаар баталсан. Энэ журмын дагуу байгууллагын менежмент, сурлагын амжилт, чанарын ахиц, хүмүүжил төлөвшил, хотын соёл, эх оронч үзэл төлөвшил гэсэн 4 чиглэлийн хүрээнд 23-35 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагааг цогцоор нь үнэлж шалгаруулдаг. Энэ нь нэг талаар нийслэлийн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны түвшинд магадлах ажлыг зохион байгуулж, байгаа хэлбэр юм. Тухайн жилд шалгараагүй байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сайжруулан бүтээлч санаачилга гарган ажиллаж дараагийн жилд шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, урамшуулалд хамрагдаж байна.

Энэ жилийн хувьд “Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ын шалгуур үзүүлэлтийг хангасан ерөнхий боловсролын 20 сургууль, 20 цэцэрлэгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/1215 захирамжаар  урамшуулсан юм.

Өнгөрсөн  жилүүдэд   хүүхдийн   сурч хөгжих тэгш орчинг  бүрдүүлсэн, шилдэг менежментээрээ шалгарч тэргүүлсэн сургууль, цэцэрлэгүүдийн  туршлага судлах, шинэ санаа, шилдэг бүтээлч үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх, харилцан  суралцах “Хамтдаа хөгжье” шилдэг туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг дүүргүүдэд нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж ирсэн уламжлалтай.

Энэ хичээлийн жилд Ковид-19 цар тахлын улмаас хөл хорио тогтоож, хичээл сургалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн тул “Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ын дагуу шалгарсан сургууль, цэцэрлэгүүдийг туршлага судлах, бүтээлч үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг онлайнаар зохион байгуулж байна.

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдээс  эхний  5 байрт шалгарсан сургууль, цэцэрлэгийн бүтээлч үйл ажиллагаа, тэргүүн туршлагатай дараах линкээр орж танилцана уу.

Ерөнхий боловсролын сургууль:

1.Сүхбаатар дүүргийн  3 дугаар сургууль

https://youtu.be/dXgnkxUBNq8

2.Баянзүрх дүүргийн  84 дүгээр сургууль

https://youtu.be/QapAb7VY2TI

3.Сүхбаатар дүүргийн  11 дүгээр сургууль

https://youtu.be/dQRsk56F06Q

4.Хан-Уул дүүргийн  63 дугаар сургууль

https://youtu.be/NfxUppup-ns

5.Сүхбаатар дүүргийн Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургууль

https://youtu.be/Ri3UlCmH2K4

Цэцэрлэг:

1.Баянзүрх дүүргийн 146 дугаар цэцэрлэг

https://youtu.be/lnFW32xtnqM

2.Баянгол дүүргийн 11 дүгээр цэцэрлэг

https://youtu.be/b8hVpVpQMxM

3.Хан-Уул дүүргийн 189 дүгээр цэцэрлэг

https://youtu.be/lQAUNhixTKc

4.Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэг

https://youtu.be/L2tjpAuNpAQ

5.Сонгинохайрхан дүүргийн 101 дүгээр цэцэрлэг

https://youtu.be/t__BBq7H2Og

Боловсролын тухай хуулийн 20, 21 дүгээр зүйл заасны дагуу шинээр ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг 2021 оны 02 дугаар сарын 15-наас 28-ны өдрүүдэд цахим хэлбэрээр хүлээн авна.

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ

 

Огноо Хамрах хүрээ Зохион байгуулах газар Сэдэв Агуулгын товч Хамтран ажиллах байгууллага
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  ДУНД, АХЛАХ АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД
2021.02.09
11:00-13:00
Дунд, ахлах ангийн сургалтын менежерүүд Цахимаар Цахим сургалтын арга, технологийг   үр дүнтэй хэрэглэх нь
Боловсролын салбарт хэрэглэгдэж буй  зарим гадаад үг, нэршлийг ойлгох нь
Цахим сургалтын талаарх ойлголт, түүний хэрэглээ
-google, voov,zoom meeting, teams программ ашиглах нь
Мэргэжилтэн

Т. Сараннэмэх
Б. Пүрэвжал

2021.02.23
13:00-15:00
Дунд, ахлах ангийн сургалтын менежерүүд Цахимаар Багшийн ажлыг үнэлж
дүгнэх нь
Менежерийн үүрэг, чадвар
Олон Улсын арга туршлагаас
Харилцааны үүрэг болон чадвар
Мэдээллийн үүрэг
Шийдвэр гаргах үүрэг, чадвар
Мэргэжилтэн

Т. Сараннэмэх
Олон улсын сургуулийн дэд захирал А. Туул

2021.03.12
11:00-13:00
Дунд, ахлах ангийн сургалтын менежерүүд Цахимаар Шинэ үеийнхэнтэй ажиллах нь Шинэ  үеийн хүүхдүүдийн онцлог
Шинэ ажил болон шинэ мэргэжилтнүүдийг удирдах
Шинэ үеийн хүүхдүүд болон эцэг эхтэй ажиллах
Мэргэжилтэн

Т. Сараннэмэх

2021.04.13
11:00-13:00
Дунд, ахлах ангийн сургалтын менежерүүд Цахимаар Сургалтын технологи, инноваци Сургалтын технологи ба инновацийн  тухай ойлголт
Сургалтын технологийг хэрхэн хэрэгжүүлэх
Сургалтын технологи ба бүлгийн менежемент / classroom management/
Мэргэжилтэн

Т. Сараннэмэх

2021.05.04
14:00-15:00
Дунд ахлах ангийн сургалтын менежерүүд Цахимаар Цаг үеийн асуудлаар Анги дэвших, төгсөх шалгалт болон эрх зүйн баримт бичиг, тушаал заавар, зөвлөмжийн талаар Мэргэжилтэн

Т. Сараннэмэх

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД
2021.01.26-27
10:00-17:30
Бага ангийн сургалтын менежерүүд 7 бүлэг болгон цахимаар зохион байгуулна. Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-1 2020-2021 оны хичээлийн жилд баримтлах эрх зүйн баримт бичгийн шинэчлэл, цахим сургалтын үед сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зам Дүүргийн БХ-ийн бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд
2021.02.24
10:00-17:30
2021.03.16
14:00
Баянгол дүүргийн Оюуны Ундраа цогцолбор сургуулийн Урлаг зааланд Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-2 Суралцахуйн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд цахим болон танхимын сургалтын аргыг оновчтой хослуулах нь  Нийслэлийн сургагч сургалтын менежерүүд
2021.04.20
14:00
Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-3 Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замууд  Нийслэлийн сургагч сургалтын менежерүүд
2021.05.18
14:00
Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-4 Багшийн үйл ажиллагааг дэмжих боломж, блюпринт боловсруулах, даалгаврын сан бүрдүүлэх  Нийслэлийн сургагч сургалтын менежерүүд
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИЙН ЗААХ АРГЫН НЭГДЛИЙН АХЛАГЧ НАР
2021.02.26
14:00
Бага ангийн заах аргын нэгдлийн ахлагч нар 7 бүлэг болгон цахимаар зохион байгуулна. Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-1 2020-2021 оны хичээлийн жилд баримтлах эрх зүйн баримт бичгийн шинэчлэл, цахим сургалтын үед сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зам Нийслэлийн сургагч багш нар
2021.03.19
14:00
Баянгол дүүргийн
20 дугаар сургуулийн Урлаг зааланд
Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-2 Багш нарын хамтын ажиллагааг дэмжих, зарим үйл ажиллагааг цахимаар зохион байгуулах  чиглэл Нийслэлийн сургагч багш нар
2021.04.23
14:00
Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-3 БГД, БЗД, СБД-ийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш нарын сургалтын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж буй туршлагаас Дүүргийн БХ-ийн бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд
2021.05.21
14:00
Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-4 СХД, ХУД, ЧД, БНД, НД, БХД-ийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш нарын сургалтын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж буй туршлагаас
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ НАР
2021.01.28-29
10:00-16:00
Нийслэлийн сургагч 30 багш Монгол хэл, математик, хүн байгаль, хүн орчин, хүн нийгэм, дүрслэх урлаг технологи, эрүүл мэнд, иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлээр 36 бүлэг болгон цахимаар хичээллэнэ. Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй Бага боловсролын монгол хэл, математикийн хичээлийн хоцрогдлыг нөхөх, цахим сургалтын үед сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зам, хүн орчин, хүн байгаль, дүрслэх урлаг технологи, эрүүл мэнд, иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлийн болон цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй Дүүргийн БХ-ийн бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд
Нийслэлийн сургагч багш нар
2021.02.03-05
10:00-16:00
I ангийн бага ангийн багш нар
II ангийн бага ангийн багш нар
III ангийн бага ангийн багш нар
IV ангийн бага ангийн багш нар
V ангийн бага ангийн багш нар
2021.01.27-28
09:00- 13:00
14:00-18:00
284  сургагч багш Сургууль бүрээс 2 бага ангийн багш Боловсролд тэгш хамруулан сургах нь Бага боловсролд тэгш хамруулан сургах арга зүй 172 шинэлэг санаа, тусгай хэрэгцээт хүүхдийн онцлог дэмжих арга зам, ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй ЯХИС-ийн төслийн ажилтнууд
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  ГАДААД ХЭЛНИЙ ЗААХ АРГЫН НЭГДЛИЙН АХЛАГЧ НАР
2021.02.17
10:00-11:00
ЗАН-ийн ахлагч нарт  Цахимаар Суралцахуйг дэмжих аргууд, түүний хэрэглээ Гадаад хэлний хичээлд хэрэглэгддэг үр дүнтэй аргуудаас  суралцах нь
Боловсролын салбарт хэрэглэгдэж буй  зарим гадаад үг, нэршлийг ойлгох нь
Мэргэжилтэн
Т. Сараннэмэх
Олон улсын сургуулийн захирал
А. Туул
2021.03.10
11:00- 13:00
ЗАН-ийн ахлагч нарт  Цахимаар Цахим сургалтын технологийг хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа  үр дүнтэй хэрэглэх нь Цахим сургалтын талаарх ойлголт, түүний хэрэглээ
-google, voov,zoom meeting, teams программ ашиглах нь
Мэргэжилтэн
Т. Сараннэмэх
Б. Пүрэвжал
2021.04.07
11:00- 13:00
ЗАН-ийн ахлагч нарт  Цахимаар  Шинэ үеийнхэнтэй ажиллах арга Шинэ үеийн хүүхдүүдийн онцлог, тэдэнтэй ажиллах нь
Шинэ үеийн хүүхдүүдийн  эцэг, эхтэй ажиллах нь
Мэргэжилтэн
Т. Сараннэмэх
2021.05.05
11:00- 13:00
ЗАН-ийн ахлагч нарт Цахимаар Цаг үеийн асуудлаар Даалгаварын сан бүрдүүлэх
Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл
Мэргэжилтэн
Т. Сараннэмэх
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛЫН БАГШ НАР
2021.01.11
09:00 – 15:00
МХБУЗ-ын багш нар Цахимаар Хэл шинжлэл, уран зохиолын онолын зарим асуудал “Хэлд орох, хэл эзэмших үйл”, “Хэлний соёл судлал, хэл шинжлэл”, “Хэлц утгын тогтолцоо”, “Орчин цагийн хэл шинжлэлд гарч буй үзэгдлүүд, тэдгээрийг хэрхэн тайлбарлах”,“Монголын нууц товчоог заахад анхаарах асуудал, зөвлөмж” Мэргэжилтэн
Р.Өлзийхүү                                       БШУЯ                                                      МХББСҮХ
2021.01.18
09:00 – 15:00
МХБУЗ-ын багш нар Цахимаар Монгол хэл, бичгийн сургалтын чанар, агуулга “PISA буюу суралцагчдын олон улсын үнэлгээний хөтөлбөрийн танилцуулга”, “Сурагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх нь”, “Уран зохиолын хичээлийн агуулга, заах арга зүй”, “Үндэсний бичгийн заах аргын уламжлал, шинэчлэл”,“Орчин цагийн монгол хэлний загвар ба заах арга зүй”, “Уран зохиолын заах урлаг” Мэргэжилтэн
Р.Өлзийхүү                                       БШУЯ                                                      МХББСҮХ
2021.02.25
14:00 – 17:00
МХБУЗ-ын 120 багш Цахимаар  “Өгүүлбэр зүйгээр чадавжих нь” Сайжруулсан хөтөлбөрт өгүүлбэрийн агуулгыг тусгасан байдал,уран зохиолын өгүүлбэр зүйн онцлог, арга зүй Мэргэжилтэн
Р.ӨлзийхүүМ.Базаррагчаа/проф,Ph.D/  МУБИС
2021.03.18
14:00 – 17:00
МХБУЗ-ын
ЗАН-ийн ахлагч нар
ЧД  24 дүгээр сургууль “Монгол хэлний кирилл үсгийн дүрэм, түүнийг тайлбарлах нь” Кирилл үсгийн дүрмийг иргэдэд зөвөөр таниулахад МХБУЗ-ын багш нарын үүрэг оролцоо Мэргэжилтэн
Р.Өлзийхүү
2021.04.15
14:00 – 17:00
МХБУЗ-ын багш нар ЧД  24 дүгээр сургууль “Үр дүнд суурилсан үнэлгээний шинэчлэл” Хичээлийн арга зүйн шинэ санаа, даалгавар боловсруулах тухай Мэргэжилтэн
Р.Өлзийхүү
2021.05.06          14:00 – 17:00 МХБУЗ-ын багш нар ЧД  24 дүгээр сургууль “Улсын болон анги дэвших шалгалт” Цаг үеийн асуудал Мэргэжилтэн
Р.Өлзийхүү
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТҮҮХ,  НИЙГМИЙН УХААН, ГАЗАР ЗҮЙН БАГШ НАР
2021.02.08
15:00 – 18:00
1-5 жил ажиллаж байгаа нийгмийн ухааны багш нар БЗД 48 дугаар сургууль Багшлах ур чадвар Сургалтын технологийн шинэчлэл Мэргэжилтэн
Б.Оюунбилиг
2021.02.15
15:00 – 18:00
Газарзүйн багш нар БЗД 33 дугаар сургууль Цахим хичээлийн хөгжил, төрлүүд, арга аргачлал Сургалтад цахим хичээлийг ашиглах арга аргачлал Мэргэжилтэн
Б.Оюунбилиг
Газар зүйн багш нарын холбоо
2021.03.15.
15:00 – 18:00
Газарзүйн багш нар СБД 16 дугаар сургууль Сургалтын хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн хувилбарууд Газар зүйн сургалтын хөтөлбөр, нэгж хичээлийн хөтөлбөр, ээлжит хичээлийн төлөвлөлт боловсруулах арга зүй Мэргэжилтэн
Б.Оюунбилиг
Боловсролын хүрээлэн
2021.04.05
15:00 – 18:00
Түүх, нийгэм судлалын багш нар БЗД 48 дугаар сургууль Нийгмийн ухааны хүрд, эдийн засгийн бодлого бодох аргачлал Нийгэм судлал хичээл заахад хүрд ашиглах нь, давуу болон сул талууд Мэргэжилтэн
Б.Оюунбилиг
2021.04.26
15:00 – 18:00
Газарзүйн багш нар БЗД 33 дугаар сургууль Гео орон зайн технологийг ашиглах нь Газар зүйн мэдээллийн систем ашиглах үйлдлүүд Мэргэжилтэн
Б. Оюунбилиг
МУБИС
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИКИЙН БАГШ НАР
2021.02.19
14:00-17:30
Математикийн багш нар Цахимаар Олимпиадын бодлого бодох арга зүй Онол арга зүй, дадлага ажил Мэргэжилтэн
Н. Болдбаатар
Сургагч багш Ч.Гантөмөр
2021.03.19
14:00-17:30
Математикийн багш нар СБД 11 дүгээр сургууль Рекуррент дараалал Онол арга зүй, дадлага ажил Мэргэжилтэн
Н.Болдбаатар
Сургагч багш Ц.Ууганбат, Д.Оросоо
2021.04.23
14:00-17:30
Математикийн багш нар БГД 13 дугаар сургууль Косинусын теоремын хэрэглээ Онол арга зүй, дадлага ажил Мэргэжилтэн
Н.Болдбаатар
Сургагч багш Э.Сэвжидмаа
2021.05.21
14:00-17:30
Математикийн багш нар БЗД-84 дүгээр сургууль Геометрийн хүндэвтэр бодлого бодох арга зүй – Тригонометр Онол арга зүй, дадлага ажил Мэргэжилтэн
Н.Болдбаатар
Нийслэлийн сургагч багш нар
 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  ФИЗИК-МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН БАГШ НАР
2021.2.05
15:00 – 18:00
Физикийн багш БЗД 21 дүгээр сургууль Зайн сургалтаар сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам, шийдэл Тодорхой сэдвийн хүрээнд танилцуулах Мэргэжилтэн Б.Пүрэвжал
Зөвлөх багш нар
2021.3.05
15:00 – 18:00
Физикийн багш БЗД 21 дүгээр сургууль Цөмийн технологийн хэрэглээ Тодорхой сэдвийн хүрээнд танилцуулах Б.Пүрэвжал
Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба
2021.4.9
15:00 – 18:00
Физикийн багш БЗД 21 дүгээр сургууль Google form ашиглан тест боловсруулах, үнэлэх боломжууд Физикийн хичээлийн агуулгаар Б.Пүрэвжал
Сургагч багш нар
2021.5.7
15.00 – 18.00
Физикийн багш БЗД 21 дүгээр сургууль Физикийн бодлого бодох арга зүй Тодорхой сэдвийн хүрээнд танилцуулах Б.Пүрэвжал
Сургагч багш нар
2021.2.05
15.00 – 18.00
Мэдээлэл зүйн багш БЗД 21 дүгээр сургууль Зайн сургалтаар сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам, шийдэл Програмчлал ба мультимедиа технологийг ахисан түвшинд Б.Пүрэвжал
Сургагч багш нар
2021.3.12
15:00 – 18:00
Мэдээлэл зүйн багш БЗД 21 дүгээр сургууль “Робот технологи цуврал-2” Програмчлал ба мультимедиа технологийг ахисан түвшинд эзэмшүүлэх Б.Пүрэвжал
Сургагч багш нар
2021.4.16
15:00 – 18:00
Мэдээлэл зүйн багш БЗД 21 дүгээр сургууль “Даалгаварт суурилсан сургалтын арга зүй ба ээлжит
хичээлийг уялдуулан төлөвлөх”
Тодорхой сэдвийн хүрээнд танилцуулах Б.Пүрэвжал
Мэдээллийн технологийн сургалтын хөтөлбөрийн баг
2021.5.14
15:00 – 18:00
Физикийн багш БЗД 21 дүгээр сургууль Физикийн бодлого бодох арга зүй Тодорхой агуулгын хүрээнд танилцуулах МУБИС
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИ, ЗУРАГЗҮЙН БАГШ НАР
2021.02.11
14:00
Дүрслэх урлаг, дизайн технологи, зураг зүйн багш нар  Цахимаар Шинээр батлагдсан эрх зүйн баримт бичгийг  танилцуулах Боловсролын салбартай холбоотой шинээр батлагдсан хууль, тогтоол, эрх зүйн баримт бичгүүдийг танилцуулах Мэргэжилтэн
Г.Хантэнгэр
2021.03.11
14:00
Дүрслэх урлаг, дизайн технологи, зураг зүйн багш нар  Цахимаар Видео хичээл /контент/ боловсруулах тухай Сургалтад ашиглах боломжтой видео хичээл бэлтгэх, боловсруулах арга Мэргэжилтэн
Г.Хантэнгэр
2021.04.08
14:00
Дүрслэх урлаг, дизайн технологи, зураг зүйн багш нар  Цахимаар Ухаалаг төхөөрөмжүүд ашиглан зарим аппликэйшнийг сургалтад ашиглах боломж Сургалтад ашиглагддаг зарим аппликэйшнийг хэрэглэх тухай туршиж, дадлага хийх Мэргэжилтэн
Г.Хантэнгэр
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХӨГЖМИЙН БАГШ НАР
2021.02.03 15:00-17:00 Хөгжмийн багш нар Шинэ эрин сургууль “Онлайн, цахим, теле хичээл” Онлайн, цахим, теле хичээл бэлтгэж, заах арга зүй Мэргэжилтэн
Т.Олоннэмэх Ш.Ариунчимэг
2021.03.03 15:00-17:01 Хөгжмийн багш нар СБД  2 дугаар сургууль “Хөгжмийн зохиолчийн уран бүтээлийг сургалтад ашиглах арга зүй” Зохиолчийн уран бүтээлтэй танилцах, судлах, суралцах, түгээн дэлгэрүүлэх Мэргэжилтэн
Т.Олоннэмэх Ц.Оюун-Эрдэнэ Т.Ууганжаргал
2021.04.07 12:00-16:00 Хөгжмийн багш нар НД 119 дүгээр сургууль “Ардын өв уламжлал, ёс заншил” Казак ардын хувцас соёл, дуу хуур, бүжиг наадам, хөгжмийн зэмсгийн танилцуулга Мэргэжилтэн
Т.Олоннэмэх Дүүргийн багш нар
2021.05.05 15:00-17:00 Хөгжмийн багш нар ХУД                    18 дугаар сургууль “Анги удирдах урлаг” Хөгжмийн боловсролын багш удирдсан ангийн сурагчдыг хөгжүүлж буй туршлага Мэргэжилтэн
Т.Олоннэмэх О.Дорждэрэм Ч.Батболд Э.Бямбанасан
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖМИЙН БАГШ НАР
2021.02.07 12:00 Хөгжмийн багш нар Хан-Уул дүүрэг            189 дүгээр цэцэрлэг “Ардын ёс заншлаас суралцуулъя” “Хөгжөөн баясгах үйл ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулах вэ?”, “Хүүхэлдэйг үйл  ажиллагаанд ашиглах нь”, “Хүүхэлдэй урлах аргачлал” Мэргэжилтэн
Т.Олоннэмэх
Багш Н.Зоригтбаатар
2021.03.12 12:00 Хөгжмийн багш нар Сонгинохайрхан дүүрэг 55 дугаар цэцэрлэг “Хөгжмийн хэмнэл, дасгал хөдөлгөөнөөр хүүхдийг хөгжүүлэх нь” “Хөгжмийн сургалт үйл ажиллагаанд сургалтын орчин нөлөөлөх нь” Мэргэжилтэн
Т.Олоннэмэх
Багш Б.Төмөрчөдөр, Ц.Амартөгс, Я.Төмөрцоож
2021.04.07 12:00-16:00 Хөгжмийн багш нар Налайх дүүрэг                     119 дүгээр сургууль “Ардын өв уламжлал, ёс заншил” Казак ардын хувцас соёл, дуу хуур, бүжиг наадам, хөгжмийн зэмсгийн танилцуулга Мэргэжилтэн
Т.Олоннэмэх Дүүргийн багш нар
2021.05.07 12:00 Хөгжмийн багш нар Баянзүрх дүүрэг            63 дугаар цэцэрлэг “Хөгжөөн баясгах үйл ажиллагаа” “Хөгжөөн баясгах үйл ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулах вэ?”, “Хүүхэлдэйг үйл  ажиллагаанд ашиглах нь”, “Хүүхэлдэй урлах аргачлал” Мэргэжилтэн
Т.Олоннэмэх
Багш Н.Энхжаргал
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  БАГШ НАР ХИМИ, БИОЛОГИ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАГШ НАР
2021.01.20
15:00
Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нар Цахимаар Цахим хичээл боловсруулах ур чадвар “Технологийн дэвшил боловсролын салбарт (цахим сургалтын программууд, тэдгээрийн нийтлэг ба ялгаатай тал)  платформуудыг сургалтад ашиглах Мэргэжилтэн
Ж. Батбилэг
2021.02.24
15:00
Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нар Цахимаар Даалгавар боловсруулах арга зүй “Үнэлгээний шалгуурт шинжилгээ хийх” шалгуурт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй Мэргэжилтэн
Ж. Батбилэг
2021.03.24
15:00
Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нар ЧД 24 дүгээр сургууль “Сурагчдын хоцрогдлыг илрүүлэх, оношлох арга зүй “ Хичээлийн арга зүйн шинэ санаа, даалгавар боловсруулах тухай Мэргэжилтэн
Ж. Батбилэг
2021.04.21
15:00
Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нар ЧД 24 дүгээр сургууль Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад төгсөх ангийн сурагчдыг бэлтгэх аргачлал Хүнд болон хүндэвтэр агуулгын бодлого бодох арга зүй Мэргэжилтэн
Ж. Батбилэг
2021.05.19          15:00 Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нар ЧД 24 дүгээр сургууль “Улсын болон анги дэвших шалгалт” Цаг үеийн асуудал Мэргэжилтэн
Ж. Батбилэг
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ЭРХЛЭГЧ, АРГА ЗҮЙЧ НАР
2021.01.13-22            10:00-14:00 БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйч, багш Цахимаар Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт, үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл Цэцэрлэгийн хөгжлийн төлөвлөлт Сургалт, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт                                     Сургалт, үйл ажиллагааны хэвийн байдал, хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хангах                                                       Хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх                                              Багшийн мэргэжлийн хөгжлийг хангах Эцэг эх, асран хамгаалагчийн хамтын ажиллагааг хангах Мэргэжилтэн
З. Болормаа
2021.02.22-26
10:00-13:00
БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйч Цахимаар Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлого, хэрэгжүүлэх зөвлөмж Үндсэн зарчим, хэрэгжүүлэх
арга зам, арга хэмжээ, ёс зүйн
дүрэм
Мэргэжилтэн
З. Болормаа
2021.3.15-19
10:00-13:00
БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгчид Цахимаар Байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулах, гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь Дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн удирдлага Мэргэжилтэн
З. Болормаа
2021.3.15-19                  14:00-17:00 Төрийн болон төрийн бус өмчийн   цэцэрлэгийн арга зүйчид Цахимаар Сургалтын хөтөлбөрүүдийн агуулгыг нэгдмэл байдлаар  хэрэгжүүлэх нь  Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр                                      Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр                             Аюулгүй амьдрах ухааны хөтөлбөр                       1-2 насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр Мэргэжилтэн
З. Болормаа
2021.4.19-23              10:00-13:00 БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчид Цахимаар Цэцэрлэгийн манлайлал Менежмент болон манлайллын онцлог Манлайллын чиг үүрэг (нөхцөл байдлыг тодорхойлох, хамт олныг чиглүүлэх, дэмжих, үлгэрлэх)                                  Манлайллын хүрээ (хувь хүний манлайлал, удирдах ажилтны манлайлал, хамтын манлайлал, салбарын манлайлал) Мэргэжилтэн
З. Болормаа
2021.5.17-21   10:00-13:00 БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчид Цахимаар Хүүхдийн сурах, хөгжих үйлийг дэмжихэд бүх талын оролцоо, түншлэлийг хангах нь   Цэцэрлэгийн хамтын ажиллагааны хэрэгцээ, хэлбэр                                              Хамтын ажиллагааны арга, хамтран ажиллах чадвар Мэргэжилтэн
З. Болормаа
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАР
2021.01.13-22            10:00-14:00 БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйч, багш Цахимаар Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт, үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл Цэцэрлэгийн хөгжлийн төлөвлөлт Сургалт, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт                                     Сургалт, үйл ажиллагааны хэвийн байдал, хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хангах                                                       Хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх                                              Багшийн мэргэжлийн хөгжлийг хангах Эцэг эх, асран хамгаалагчийн хамтын ажиллагааг хангах Мэргэжилтэн
Б. Мөнхзаяа
2021.02.22-26
10:00-13:00
БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйч Цахимаар Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлого, хэрэгжүүлэх зөвлөмж Үндсэн зарчим, хэрэгжүүлэх
арга зам, арга хэмжээ, ёс зүйн
дүрэм
Мэргэжилтэн
Б. Мөнхзаяа
2021.3.15-19
10:00-13:00
БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгчид Цахимаар Байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулах, гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх инь Дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн удирдлага Мэргэжилтэн
Б. Мөнхзаяа
2021.3.15-19                  14:00-17:00 Төрийн болон төрийн бус өмчийн   цэцэрлэгийн арга зүйчид Цахимаар Сургалтын хөтөлбөрүүдийн агуулгыг нэгдмэл байдлаар  хэрэгжүүлэх нь  Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр                                      Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр                             Аюулгүй амьдрах ухааны хөтөлбөр                       1-2 насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр Мэргэжилтэн
Б. Мөнхзаяа
2021.4.19-23              10:00-13:00 БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчид Цахимаар Цэцэрлэгийн манлайлал Менежмент болон манлайллын онцлог Манлайллын чиг үүрэг (нөхцөл байдлыг тодорхойлох, хамт олныг чиглүүлэх, дэмжих, үлгэрлэх)                                  Манлайллын хүрээ (хувь хүний манлайлал, удирдах ажилтны манлайлал, хамтын манлайлал, салбарын манлайлал) Мэргэжилтэн
Б. Мөнхзаяа
2021.5.17-21   10:00-13:00 БХ-ийн мэргэжилтнүүд Төрийн, төрийн бус   өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчид Цахимаар Хүүхдийн сурах, хөгжих үйлийг дэмжихэд бүх талын оролцоо, түншлэлийг хангах нь   Цэцэрлэгийн хамтын ажиллагааны хэрэгцээ, хэлбэр                                              Хамтын ажиллагааны арга, хамтран ажиллах чадвар Мэргэжилтэн
Б. Мөнхзаяа
2021.01.27-02.19            09:00-14:00 Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн багш нар Цахимаар Мэдээлэл харилцаа технологийн ур чадвар, цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж ашиглах нь Google нэмэлт боломжууд, TechSmith-Сamtasia 2019 программ, Camtasia 2019-Media, Library, Annotations, Зөөлөн ур чадвар Мэргэжилтэн
Б. Мөнхзаяа
2021.02.18-03.05
10:00-14:00
Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн багш нар Цахимаар Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил, сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ Хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээ, сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ ХШҮХ, БХ
2021.04.01-04.16            10:00-14:00 Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн багш нар Цахимаар Сургалтын хөтөлбөрүүдийн агуулгыг нэгдмэл байдлаар  хэрэгжүүлэх нь  Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр                                      Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр                             Аюулгүй амьдрах ухааны хөтөлбөр                       1-2 насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр Мэргэжилтэн
Б.Мөнхзаяа
2021.05.03-05.17            10:00-14:00 Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн багш нар Цахимаар Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлого, хэрэгжүүлэх зөвлөмж Үндсэн зарчим, хэрэгжүүлэх
арга зам, арга хэмжээ, ёс зүйн
дүрэм
Мэргэжилтэн
Б.Мөнхзаяа
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  НОМЫН САНЧ НАР
2021.04.09
10:00-11:30
Номын санч Цахимаар “Шинэ үеийнхэнтэй ажиллах арга, хүн хоорондын харилцааны асуудал” X, Y, Z үеийхэн,
Харилцах чадвар,
Сонсох чадвар,
Сэтгэлийн мэдрэмж
Мэргэжилтэн
З.Болормаа
2021.05.09
10:00-11:30
Номын санч Цахимаар Эрх зүйн баримт бичгийг  танилцуулах Боловсролын салбартай холбоотой шинээр батлагдсан хууль, тогтоол, эрх зүйн баримт бичгүүдийг танилцуулах Мэргэжилтэн
Ж.Халиунаа
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН   БИЕИЙН ТАМИРЫН БАГШ НАРТ
2021.02.25
15:00
Биеийн тамирын ЗАН-ийн ахлагч нар ХУД 15 дугаар сургууль Сургагч багшийн  туршлага Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх зөвлөмж Мэргэжилтэн
А. Гантулга
2021.03.25
15:00
Биеийн тамирын багш нар ХУД 15 дугаар сургууль Биеийн тамирын хичээлд цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх Спортын зарим нэг төрлийн техник, элементүүдийг үзүүлэхэд цахим хэрэглэгдэхүүнийг хэрэглэх Мэргэжилтэн
А. Гантулга
2021.04.23
15:00
Нийслэлийн биеийн тамирын багш нар ХУД 15 дугаар сургууль Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ Үнэлгээний олон хэлбэрийг ашиглаж үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга зүй Мэргэжилтэн
А. Гантулга
2021.05.21
15:00
Нийслэлийн биеийн тамирын багш нар ХУД 15 дугаар сургууль  Хичээлийн жилийн сургалтын үр дүн Санал дүгнэлт, цаашид хэрэгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Мэргэжилтэн
А. Гантулга

 

НЭГТГЭСЭН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Т. САРАННЭМЭХ

 

Файлыг татаж авах: ТАТАХ

Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсрол, Насан туршийн боловсролын теле хичээл

Нийслэлийн төрийн өмчийн 261 цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт НБГ-ын дарга Ж.Гантулга 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа 2021 оны 02-р сарын 01-ээс эхлэхтэй холбогдуулан цаг үеийн асуудлаар онлайн хурлыг 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр 14:00 цагт зохион байгууллаа.
Тус хурлаар сургуулийн өмнөх боловсролын теле болон цахим хичээлийн чанар үр дүнг сайжруулах, сурлагын хоцрогдлыг арилгах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж, холбогдох үүрэг даалгаврыг өглөө. Мөн “Боловсролын орчинд хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллахад анхаарах зүйлс, сайжруулах арга замууд” сэдвээр болон 2020 онд боловсролын байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга, илэрч буй нийтлэг зөрчил, цаашид анхаарах асуудлын талаар улсын байцаагч нар холбогдох мэдээллийг өглөө.
 
Суурь, бүрэн дунд боловсролын монгол хэл, уран зохиолын хичээлийн сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 123 монгол хэл, бичиг уран зохиолын багшид өгүүлбэр зүйн онол, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 02 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл нийт 30 цагийн “Өгүүлбэр зүйн” цахим сургалтыг нийслэлийн Боловсролын газраас зохион байгуулж байна.
Одоогоор “Өгүүлбэр зүйн судалгааны тойм”, “Сайжруулсан хөтөлбөрт өгүүлбэрийн агуулгыг тусгасан байдал” “Холбоо үгийн утга, үүрэг”, “Баймж нэгжүүдийн тухай” сэдвүүдээр МУБИС, МУИС, СЭЗДС-ийн эрдэмтэн, доктор багш нар уригдан лекц уншиж, сургалтад оролцогч багш нараар дадлага ажил хийлгүүлж байна.
Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын 275 сургуулийн захиралд НБГ-ын дарга Ж.Гантулга 2020-2021 оны хичээлийн жилийн II улирлын хичээл сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан цаг үеийн асуудлаар онлайн хурлыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр 10:00 цагт зохион байгууллаа.
Теле болон цахим хичээлийн чанар үр дүнг сайжруулах, сурлагын хоцрогдлыг арилгах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж, холбогдох үүрэг даалгаврыг өглөө. Мөн “Боловсролын орчинд хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллахад анхаарах зүйлс, сайжруулах арга замууд” сэдвээр болон 2020 онд боловсролын байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга, илэрч буй нийтлэг зөрчил, цаашид анхаарах асуудлын талаар улсын байцаагч нар холбогдох мэдээллийг өглөө.