БШУ-ны сайдын 2020 оны А/63 дугаар тушаал

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/62 дугаар тушаал

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/23 дугаар тушаал