НЗД-ын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн А/1241 дүгээр захирамж