NBG-strategy-plan-2023-2024-БЧГҮХ

Хариуцлагын гэрээ хагас жилийн биелэлт

Хагас жилийн биелэлт

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

 

Хариуцлагын гэрээ 2022

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хүргүүлж байна.