Нийслэлийн Боловсролын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

 

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хүргүүлж байна.