Entries by

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр                                           Дугаар 25                                                             Улаанбаатар хот   Төрийн үйлчилгээний байгууллагын […]

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тус ажлын хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 75 сургуулийн 658 багш, удирдах ажилтан, 29 цэцэрлэгийн 197 арга зүйч багш нар, нийт 855 багш ажилтнуудад батлагдсан удирдамжийн дагуу судлагдахуун тус бүрээр мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч зөвлөн тусаллаа.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 33 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн албаны тухай хуулийн 40.2, Төрийн албаны зөвлөлийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. (Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2019 […]

Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14/60 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь хэсэг, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг үндэслэн Нийслэлийн Боловсролын газрын Технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон […]

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь ерөнхий боловсролын сургуулийн /цаашид “сургууль” гэх/ суралцагчийн оюуны болон бие бялдрын өсөлт хөгжлийг дэмжих, хооллох зөв дадал төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тогтолцоо, удирдлага, зохион байгуулалт, оролцогчийн эрх, үүрэг, хариуцлага, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.