2020-2021 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуульд гарч буй сул орон тоо

ЕБС дэлгэрэнгүй үзэх

Цэцэрлэг дэлгэрэнгүй үзэх