2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

 

2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 261, төрийн бус өмчийн 422, нийт 683 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн 2329 бүлэгт 81784 хүүхэд, төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн 1391 бүлэгт 30545 хүүхэд, нийт 3720 бүлэгт 112329 хүүхэд хүмүүжиж байна.Төрийн өмчийн цэцэрлэгт 9673, төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт 3526, нийт 13199 багш, ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд үүнээс үндсэн багш төрийн өмчид 2807, төрийн бус өмчид 1209, нийт 4016 багш байна.

Дүүрэг Цэцэрлэгийн тоо Үүнээс төрийн өмч Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо Нийт ажилтан Үндсэн багш
0 Улаанбаатар 683 3720 112329 13199 4016
Төрийн өмч 261 261 2329 81784      9673 2807
Төрийн бус өмч 422 1391 30545 3526 1209
1 Багануур 10 10 83 2061 349 97
2 Баянгол 103 41 609 19127 1956 643
3 Баянзүрх 189 45 889 26818 2757 870
4 Налайх 14 9 76 2474 344 84
5 Багахангай 3 3 13 320 58 14
6 Сонгинохайрхан 119 58 738 23350 2866 853
7 Сүхбаатар 66 34 334 10524 1388 391
8 Хан-Уул 126 28 645 17642 2125 676
9 Чингэлтэй 52 33 333      10013 1356 388

 2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 148, төрийн бус өмчийн 127, нийт 275 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн сургуулийн 7606 бүлэгт 277762, төрийн бус өмчийн сургуулийн 2062 бүлэгт 40216, нийт 9668 бүлэгт 317978 суралцагч хамрагдаж байна. Бага боловсролын түвшинд 172220, суурь боловсролын түвшинд 100634 , бүрэн дунд боловсролын түвшинд 45124 суралцагч хамрагдаж байна. Төрийн өмчийн сургуульд 16060, төрийн бус өмчид 4552, нийт 20612 багш ажилтан ажиллаж байна. Үүнээс үндсэн багш төрийн өмчийн сургуульд 11390, төрийн бус өмчийн сургуульд 2911, нийт 14301 багш ажиллаж байна.

Дүүрэг Сургуулийн тоо Үүнээс төрийн өмч Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо 3 ээлжтэй сургууль Нийт ажилтан Үндсэн багш
0 Улаанбаатар 275   9668 317978 0 20612 14301
Төрийн өмч 148 148 7606 277762 0 16060 11390
Төрийн бус өмч 127 2062 40216   4552 2911
1 Багануур 4 3 199 6545   451 296
2 Баянгол 49 20 1652 53999   3257 2433
3 Баянзүрх 61 33 2370 77761   5045 3494
4 Налайх 8 5 273 8261   638 394
5 Багахангай 1 1 30 728   58 33
6 Сонгинохайрхан 32 24 1606 56738   3255 2315
7 Сүхбаатар 50 26 1397 43442   3271 2230
8 Хан-Уул 43 18 1277 40792   2858 1878
9 Чингэлтэй 27 18 864 29712   1779 1228