1. Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй цэцэрлэгийн орны тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ
  Он Ашиглалтад орсон цэцэрлэгийн барилгын тоо Хүчин чадал Нийт төсөвт өртөг   /тэрбум.төгрөг/
1 2016 17 2580 20.8
2 2017 16 1955 16.3
3 2018 13 2390 21.7
4 2019 31 5130 51.9
5 2020 22 3710 38.9
  Дүн 99 15805 149.6
6 2021 /төлөвлөгөө/ 57

 

10050 37.6

  1. Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй сургуулийн барилгын тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ
  Он Ашиглалтад орсон сургуулийн барилгын тоо Хүчин чадал Нийт төсөвт өртөг /тэрбум.төгрөг/
1 2016 5 2000 10.1
2 2017 8 6840 56.7
3 2018 3 2240 7.3
4 2019 17 8550 49.0
5 2020 10 6130 70.8
  Дүн 43 25760 193.9
6 2021 /төлөвлөгөө/ 32 20440

 

173.6

  1. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ
  Он Ашиглалтад орсон бага сургууль, цэцэрлэгийн барилгын тоо Хүчин чадал Нийт төсөвт өртөг /тэрбум.төгрөг/
1 2016 12 3600 33.6
2 2017  
3 2018  
4 2019  
5 2020
  Дүн 12 3600 33.6
6 2021 /төлөвлөгөө/ 9 2580 29.3

  1. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй спорт заалны тоо, төсөвт өртгийн хэмжээ
  Он Ашиглалтад орсон спорт заалны тоо Нийт төсөвт өртөг   /тэрбум.төгрөг/
1 2016 1 0.83
2 2017 1 2.81
3 2018 1 0.65
4 2019 5 6.22
5 2020 4 3.4
  Дүн 12 13.91
6 2021 /төлөвлөгөө/ 2 1.75

  1. 3 ээлжээр хичээллэж байгаа сургууль, бүлэг, хүүхдийн тоо
  Хичээлийн жил 3 ээлжээр хичээллэж буй сургуулийн тоо 3 ээлжээр хичээллэж буй бүлгийн тоо 3 ээлжээр хичээллэж буй хүүхдийн тоо
1 2016-2017 31 222 8706
2 2017-2018 23 173 6932
3 2018-2019 20 166 7012
4 2019-2020 1 17
5 2020-2021 0 0 0

  1. Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын хувь
  Хичээлийн жил 2-5 насны хүүхдийн тоо Нийт цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо Хамран сургалтын бохир жин
1 2016-2017 145917 101034 69.2
2 2017-2018 146295 113521 77.6
3 2018-2019 146252 117231 80.1
4 2019-2020 147043 120576 82.0

                Нийслэл хотод 2016-2020 оны хооронд нийт 99 цэцэрлэгийн барилга, 43 сургуулийн барилга, 12 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга баригдаж, цэцэрлэгийн хүчин чадлыг 15805-иар, сургуулийн хүчин чадлыг 25760-иар, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын хүчин чадлыг 3600-иар тус тус нэмэгдүүлсэн байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР