Нийслэлийн Боловсролын газарт 2020 онд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 1800-1200 тусгай дугаарын утсаар-51, Засгийн газрын 11-11 төвөөр-47,  Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр-15, нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагаар-131, гар утасны аппликейшнээр-2, E-Service-10, фэйсбүүкээр хандсан-2, нийт 258 санал, хүсэлт, гомдол, талархал, иргэдээс ирүүлснээс 258 өргөдлийг холбогдох мэргэжилтэн албан тушаалтан, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагатай хамтран хууль тогтоомжийн дагуу хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна. Өргөдөл, гомдлыг төрлөөр нь ангилбал, талархал-7 (2,71%), санал-17 (6,59%), хүсэлт-176 (68,22%), гомдол-58 (22,48%) эзэлсэн байна.

Хэлтэс Нийт хандалт Үүнээс
Хүсэлт Гомдол Талархал Санал
1 Захиргааны хэлтэс 130 94 26 7 3
2 Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс 50 30 11 0 9
3 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтэс 29 19 9 0 1
4 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 49 34 11 0 4
258 176 58 7 17

Нийт ирсэн 258 өргөдлийг 8 хоног 5 цаг 17 минутад шийдвэрлэсэн.