Нийслэлийн цэцэрлэгт хамрагдах 2-р ээлжийн хүсэлтийг 9/10-9/25 хооронд E-mongolia системээр дамжуулан авна.