Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд Шинэ Монгол технологийн дээд сургуультай хамтран  XII ангийн сурагчдаас Математик, Хими, Физикийн хичээлээр сорил авах бэлтгэл ажлыг хангаж, хичээл сонголтын судалгааг авч ажиллалаа. https://sites.google.com/nmit.edu.mn/sciencechallenge2021  линкээр дараах өдрүүдэд зохион байгууллаа. Урьдчилсан хичээл сонголтын судалгаагаар Химийн хичээлийг  2020 суралцагч сонгож, 1408 суралцагч буюу 69,7 хувь нь, математикийн хичээлээр 9332 суралцагч сонгож, 5158 буюу 55,2 хувь нь, физикийн хичээлээр 3145 суралцагч сонгож 1578 буюу 50,1 хувь нь сорилд хамрагдсан байна. Үүнд:

  1. ХИМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛЫГ 2021 ОНЫ  02 ДУГААР САРЫН 26-НЫ  ӨДӨР
Row Labels Хамгийн өндөр оноо Хамгийн бага оноо Дүүргийн Дундаж Сорилгод оролцсон сурагчдын тоо
Багануур 73 9 33.62 45
Багахангай 21 13 17.00 7
Баянгол 92 8 35.34 160
Баянзүрх 95 8 37.32 276
Налайх 68 9 36.63 41
Сонгинохайрхан 85 8 36.73 300
Сүхбаатар 95 8 49.22 295
Хан – Уул 82 7 34.64 121
Чингэлтэй 83 5 32.60 163
Нийслэлийн хэмжээнд 95 5 38.45 1408

2. МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛЫГ 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 22-НЫ  ӨДӨР

Row Labels Нийт оролцсон сурагчдын тоо Хамгийн өндөр оноо Хамгийн бага оноо Дүүргийн дундаж оноо
Багануур 175 96 15 52.16
Багахангай 14 46 15 29.79
Баянгол 259 96 9 45.26
Баянзүрх 1075 98 10 42.52
Бусад 4 42 23 31.50
Налайх 187 78 12 38.95
Сонгинохайрхан 1297 97 10 46.58
Сүхбаатар 945 100 6 52.00
Хан – Уул 549 94 13 43.01
Чингэлтэй 653 98 4 47.49
Нийслэлийн хэмжээнд 5158 100 4 46.25

3. ФИЗИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛЫГ 2021 ОНЫ  03 ДУГААР САРЫН 23-НЫ  ӨДӨР

Дүүргүүд Оролцогчийн тоо Хамгийн өндөр оноо Хамгийн бага оноо Дундаж оноо
Багануур 87 78 16 39.37
Багахангай 5 35 19 27.80
Баянгол 88 78 13 34.67
Баянзүрх 276 90 10 29.39
Бусад 1 18 18 18.00
Налайх 53 56 15 31.94
Сонгинохайрхан 380 57 9 31.29
Сүхбаатар 295 85 6 41.27
Хан – Уул 191 78 11 29.29
Чингэлтэй 202 63 8 35.50
Нийслэлийн хэмжээнд 1578 90 6 33.76