Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/165 дугаар тушаал