Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр