– Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт
– Хүүхэд хөгжил хамгаалал
– Багшийн хөгжил
– Удирдлагын манлайлал
– Сургалтын орчин
– Сурагч/ Эцэг эхийн сэтгэл ханамж
• Менторууд:
– Нийслэлийн индексийн шагнал авсан ЕБС-иуд /цаашид 1-р түвшний сургуулиуд/
– МУГБ захирлууд
– Зөвлөхүүд
• Координаторууд
– БЕГ, НБГ, Дүүргийн БХ-ийн мэргэжилтнүүд
• Дэмжигч оролцогчид
– БШУЯ, БЕГ, БСҮХ, БҮТ, НБГ, НЗДТГ-ын удирдах албан тушаалтнууд
1-р үе шат: 2023 оны 1 сараас 8 сар хүртэл
А) Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэрхэн сайжруулах вэ?
Газарзүйн байршлаар:
• Нийслэл УБ хотод
– 9 дүүрэг
– 3 дугаар түвшиний 37 сургууль
• Хөдөө орон нутагт
– 21 аймаг, сум
– 42 сургууль
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр:
• Бага, дунд, ахлах 3 түвшинд
– Судлагдахууны 5 бүлэг тус бүрээр
– 20 судлагдахуун хичээл тус бүрээр
– Агуулга, ай, чадамж тус бүрээр
– Багш тус бүрээр
Б) Хүүхэд хөгжил хамгааллыг хэрхэн сайжруулах вэ?
• Хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг сайжруулах
• Хөгжүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулах
В) Багшийн хөгжлийг хэрхэн сайжруулах вэ?
• Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд анализ хийх
• Ахиулах үйл ажиллагаа буюу багш хөгжлийн төлөвлөлт хийх
• Хэрэгжүүлэх
• Гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр үнэлж;
1-р түвшинд бол урамшуулах,
3-р түвшинд бол илүү их “дэмжиж ажиллах”
Г) Удирдлагын манлайллыг хэрхэн сайжруулах вэ?
• Сургуулийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний түвшинд анализ хийх
• Удирдлагын ур чадвар, манлайллын үнэлгээнд анализ хийх
• Сургуулийн үйл ажиллагаа болон Удирдлагын багийн чадвар, манлайллыг ахиулах төлөвлөлт хийх
• Хэрэгжүүлэх
• Гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр үнэлж;
1-р түвшинд бол урамшуулах,
3-р түвшинд бол “зөвлөн туслах”, эсвэл хариуцлага тооцож ажиллах
Д) Сургалтын орчинг хэрхэн сайжруулах вэ?
• Сургалтын орчины үнэлгээ хийх
• Сайжруулах ажил зохион байгуулах
– Төсвийн эх үүсвэрээр /Нөхөн хангалтын зардал…гм/
– Төсвийн бус эх үүсвэрээр /Төсөл хөтөлбөр…гм/
Е) Сурагч/ Эцэг эхийн сэтгэл ханамжийг хэрхэн сайжруулах вэ?
• Сэтгэл ханамжийн үнэлгээнд анализ хийх
• Сэтгэл ханамжийг сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
2-р үе шат: 2023-2024 оны хичээлийн жилд бүх ЕБС-иудад хэрэгжүүлэх
• 1-р түвшинд байгаа сургуулиуд 3-р түвшинд байгаа сургуулиудад зөвлөн туслах, мөн ТББ, ОУ-ын байгууллагууд
– 1 түвшинд байгаа сургуулиудыг алдаршуулах
– Удирдлагуудыг урамшуулах
– Ментор үйл ажиллагааг дэмжих
– 3 түвшинд буюу “Сайжруулах шаардлагатай” сургуулиудын удирдлагуудад:
– Эхний удаа – зөвлөн туслах
– 2 дахь удаа хариуцлага тооцох /сэлгэх, чөлөөлөх/
Зөвлөмж гарын авлага нь 6 хэсгээс бүрдэнэ.
– Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт
– Хүүхэд хөгжил хамгаалал
– Багшийн хөгжил
– Удирдлагын манлайлал
– Сургалтын орчин
– Сурагч/ Эцэг эхийн сэтгэл ханамж
Хэсэг тус бүр нь:
• Ерөнхий мэдээлэл
• Гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүн, анализ
• Сайжруулах аргачлал, зөвлөмжүүд
• Сайн туршлага, жишээ, кейсүүд