Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институт, боловсролын хүрээлэнтэй хамтран “Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалтыг  2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр 9 дүүргийн 15 судлагдахууны 520 сургагч багшийг бэлтгэлээ.

2020 оны 08 дугаар сарын 26-28-ны өдөр нийслэлийн 9 дүүрэгт дэд бүлгээр зохион байгууллаа. Сургалтын менежерүүд болон судлагдахууны багш нар нийт 10063 буюу нийт оролцогчдын 59,16% нь хамрагдсан байна. Үлдсэн 40,84 хувийг сургалтыг нэгж байгууллага дээрээ зохион байгуулахаар болоод байна.

 Сургалтад оролцогчдын тоог харуулбал:

 

Судлагдахуун Оролцогчдын тоо
1 Математик 526
2 Физик 361
3 Мэдээлэл зүй 263
4 Дизайн технологи 425
5 Монгол хэл 639
6 Хөгжим 330
7 Түүх, нийгэм судлал 538
8 Газар зүй 156
9 Бага 3133
10 Захирал 147
11 Нийгмийн ажилтан 143
12 Сургалтын менежер бага 131
13 дунд ахлах 318
14 Англи хэл 639
15 Орос хэл 236
16 Биеийн тамир 239
17 Хими 219
18 Биологи 312
19 СӨБ 1308
Нийт 10063