Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх” МОН-3243 төслийн хүрээнд Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс сурагчдын STEM боловсролыг дэмжих чиглэлээр математикийн багш нарт сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмлэг үзүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашиглах арга зүй сургалтыг 08 дугаар сарын 16,17-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус сургалтад нийслэлийн 642 математикийн багш хамрагдаж мэргэжил ур чадвар, арга зүйгээ дээшлүүлэв.