Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх” МОН-3243 төслийн хүрээнд “Бүрэн дунд боловсролын дизайн технологийн сургалтын шинэ тоног төхөөрөмж ашиглах арга зүй” сургалт зохион байгуулж, дизайн технологийн 381 багш хамрагдаж мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүллээ.