Шинэ монгол технологийн дээд сургуультай хамтран  ажиллах санамж бичгийн хүрээнд: Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын баталсан “Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу  XII ангийн сурагчдаас  энэ сард Математик, Химиийн  хичээлээр сорил авах бэлтгэл ажлыг хангаж, хичээл сонголтын судалгааг авч ажиллалаа. https://sites.google.com/nmit.edu.mn/sciencechallenge2021  линкээр дараах өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт 6130 суралцагч хамрагдлаа.  Үүнд:

/2021.04.22/

Химийн хичээлийг  2020 суралцагч сонгож, 1106 суралцагч буюу 54,7 хувь нь

 /2021.04.21/

Математикийн хичээлээр 9332 суралцагч сонгож, 5027 буюу 53,8 хувь нь, сорилд хамрагдсан байна.