Нийслэлийн цэцэрлэгийн цахим элсэлт, бүртгэлийг зохион байгуулах асуудлаар төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, үүсгэн байгуулагч нарт сургалт, уулзалтыг зохион байгуулж байна.