Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/237 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн хэмжээнд “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

Дэлгэрэнгүй харах