Нийслэл 2022 оны хөрөнгө оруулалтын танилцуулга 2022.10.11 (1)