Нийслэлийн боловсролын салбарт хамаарах тушаал, шийдвэр, заавар зөвлөмжийн жагсаалт

Дэлхий нийтийг хамарсан шинэ төрлийн Коронавирус /COVID-19/-аас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд гарсан нийслэлийн боловсролын салбарт хамаарах тушаал, шийдвэр, заавар зөвлөмжийн холбогдох хэсгийн жагсаалтыг түүвэрлэн хүргэж байна.