Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөрийн 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө