ММЗЗАС-ЫН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

 1. Цахим хичээл бэлтгэж заах багш нар:
 • 6-р ангид хичээл бэлтгэж заах- Э. Лхагвадулам
 • 7-р анги хичээл бэлтгэж заах -Н.Дамдинсүрэн
 • 8-р анги хичээл бэлтгэж заах – Ж.Алтанчимэг
 • 9-р анги хичээл бэлтгэж заах – Д.Бямбадорж
 • 10-р анги хичээл бэлтгэж заах – Д.Оюунгэрэл
 • 11-р анги хичээл бэлтгэж заах – Н.Дамдинсүрэн
 • 12-р анги хичээл бэлтгэж заах – Д.Бямбадорж
 1. Цахим хичээл зааж байгаа багш нарын хичээлийг цахимжуулах, техник хэрэгслийг хангах, бичлэг хийх багш нар:
 • Н. Отгонтөгс
 • Т. Цэцэгбаяр
 • С. Чогжмаа
 1. Цахим хичээл бэлтгэн зааж байгаа багш нарын хичээлд бэлтгэсэн конспект хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг шивж бэлтгэх.
 2. Хичээлд хэрэглэгдэх дасгал бодлогуудыг шивэх.
 3. Цахим хичээл болон теле хичээл үзэж чадахгүй байгаа сурагчдын судалгааг секцийн багш нараас авч, тэдгээрт зориулсан математикийн агуулгыг эзэмшүүлэх хичээлийг

6-р анги- Ц.Ууганбаяр, 7-р анги- Л.Лхагвадулам, 8-р анги- Ж.Алтанчимэг, 9-р анги-Д.Бямбадорж, 10-р анги- Д.Оюунгэрэл, 11-р анги- Н.Дамдинсүрэн, 12-р анги- Б.Эрдэнэнямаа багш нарын бэлтгэсэн хичээлийг цаасан хэлбэрт шилжүүлэн бэлтгэх.

 1. Теле болон цахим хичээлийг судалж чадахгүй байгаа сурагчдын эцэг эх болон өөрийн цахим хаягаар явуулах зэрэг ажлуудыг Б.Эрдэнэнямаа, Л.Лхагвадулам, Ц.Ууганбаяр багш нар хийхээр хэлэлцэн хуваариллаа.

Математикийн багш нарын цахим хичээлийн хэлэлцүүлэг

 • 6-11-р ангиудын Математикийн цахим хичээлээр багш нарын хуваарилалт:

6-р анги- Д.Оюунгэрэл

7-р анги-Н.Дамдинсүрэн

8-р анги- Ж.Алтанчимэг

9-р анги- Д.Бямбадорж

10-р анги- Д.Оюунгэрэл

11-р анги- Н.Дамдинсүрэн

12-р анги- Д.Бямбадорж

 • Кабинетийн тухай

№301 кабинетийг коджуулах ажлыг дуусгах.

 • Хичээлийн хуваарь /хавсаргав/

6-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Алгебрын илэрхийлэл 1
2 Гишүүнчлэн үржүүлэх, ерөнхий үржигдэхүүн хаалтнаас гаргах 1
3 Хялбар тэгшитгэл- 1 ц 1
4 Дараалал 1
5 Функц, график 1
6 Шулууны график байгуулах 1
7 Нийлбэр, үржвэрийн зарчим 1
8 Үзэгдлийн магадлал 1

7-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Натурал илтгэгчтэй зэргийн чанар 1
2 Нэг гишүүнтүүдийг үржих ба хуваах үйлдэл 1
3 Ерөнхий үржигдэхүүн хаалтнаас гаргах 1
4 Дарааллын зүй тогтлыг олох, ерөнхий гишүүний дүрмийг олох 1
5 Арифметик прогресс 1
6 Солбисон өнцгийг таних, хэрэглэх 1
7 Гурвалжны дотоод ба гадаад өнцөг 1
8 Гүдгэр олон өнцөгтийн дотоод өнцгийн чанар таних, хэрэглэх 1

8-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Нийлбэр ба ялгаврын квадрат 1
2 Алгебрын бутархайн нэмэх, хасах үйлдэл 1
3 Алгебрын бутархайн үржүүлэх, хуваах үйлдэл 1
4 Хоёр хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн систем 1
5 Өгүүлбэртэй бодлогыг системт тэгшитгэл зохиож бодох 1
6 Арифметик прогрессийн чанар 1
7 Нэг хувьсагчтай шугаман тэнцэтгэл биш, давхар тэнцэтгэл биш 1
8 Пифагорын теорем 1

9-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Квадрат тэгшитгэл бодох томьёоны арга 1
2 Хялбар илтгэгч тэгшитгэл бодох 1
3 Хялбар иррациональ тэгшитгэл бодох 1
4 Дарааллын ерөнхий гишүүний томьёо, рекурент томьёо 1
5 Хоёр хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн систем 1
6 Шугаман функц, урвуу функц, оролт, гаралт, налалт 1
7 Квадрат функц 1
8 Гурвалжны биссектрис, медианы чанар 1
9 Тойргийн тэгш хэмт чанар 1

10-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Матрицын 2х2, 3х2 хэмжээст матрицын тодорхойлогч 1
2 2х2, 3х2 хэмжээст матрицын урвуу матрицыг олох 1
3 Хоёр хувьсагчтай шугаман тэнцэтгэл бишийн систем бодох 1
4 Илтгэгч тэгшитгэлийн график ба орлуулгын арга 1
5 Тойргийн хөвч, огтлогчийн чанар 1
6 Тойрогт багтсан өнцгийн чанар 1
7 Хоёр цэгийн дайрсан шугаман тэгшитгэл бичих, налалтыг олох 1
8 Координатын эх дээр төвтэй тойргийн тэгшитгэл бичих 1

11-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Параллель ба перпендикуляр шулуун, өгсөн нөхцөлд шулууны тэгшитгэл бичих 1
2 Огторгуйн координатын системд 2 цэгийн хоорондох зай, дундаж цэгийн координат олох 1
3 Нэгж радиустай тойрог ба тригонометр функц 1
4 Тригонометрийн адилтгалууд 1
5 Тригонометрийн илэрхийлэл хялбарчлах 1
6 Огторгуй дахь вектор түүний үйлдлүүд 1
7 Огторгуйн координатын систем дахь векторын координат, түүн дээрх үйлдлүүд 1
8 Векторын скаляр үржвэр 1

12-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Модультай шугаман тэгшитгэл 1
2 Модультай тэнцэтгэл биш 1
3 Уламжлалын хэрэглээ 1
4 Эх функц 1
5 Тодорхой биш интеграл 1
6 Тодорхой биш интеграл бодох орлуулах арга 1
7 Тодорхой биш интегралыг хэсэгчлэн орлуулах аргаар бодох 1
8 Тодорхой биш коэфицентийн аргаар рациональ функцийн интегралыг бодох 1