Цэцэрлэгийн багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих зөвлөмжийг БШУЯ, БЕГ, БСҮХ, БҮТ хамтран боловсруулсан.
Цэцэрлэгийн багшийн ажлын үнэлгээний бодитой байдлыг нэмэгдүүлэх, сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг сайжруулах, гүйцэтгэлд суурилсан менежментийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болоход чиглэсэн энэхүү зөвлөмжийг цэцэрлэгийн удирдлага, багш нар ашиглах боломжтой.
Та бүхэндээ амжилт хүсье.
Татаж авах холбоос
https://drive.google.com/file/d/1D0kYSKL8xNkf6IU18456K_WQxpLvvUt2/view?fbclid=IwAR0UxjvRS92h12sP2EABeyJmxfQKAVqo2zver0__wlp4pcQEZ3ieh3cwPeI