Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14/60 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай
хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь хэсэг, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг үндэслэн Нийслэлийн Боловсролын газрын Технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй үзэх