Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчдэд зориулсан “Хүүхдийн сурах, хөгжих үйлийг дэмжихэд бүх талын оролцоо, түншлэлийг хангах нь” сэдэвт графикт  И –сургалтыг  2021оны 5 дугаар сарын 12, 14– ний өдрүүдэд зохион байгуулав. Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгчдийн 95,9%, аргазүйчдийн 96,0% нь хамрагдсаны дээр https://teams.live.com/-аар live хослуулан зохион байгуулснаар 346 багш оролцсон дүнтэй байна.

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчдэд зориулсан  сургалтын нийт оролцогч 512.

Нийлбэр дүнгээрээ 1377 удирдах ажилтан, багш хамрагдсан байна.  (эрхлэгч 596, аргазүйч 435, багш 346)