НЗД-ын 2021 оны 01 дүгээр сарын 09-ний *Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай* 06 дугаар захирамж