Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын албан хаагчид шагнал олгох журам