Барилга, байгууламжийн бүртгэлийн системийн танилцуулга