АЗИЙН ФИЗИКИЙН ОЛИМПИАД АМЖИЛТТАЙ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА. 2023.05.25
Өнөөдөр 5 цагийн хугацаанд 2 туршилт хийх даалгаврыг гүйцэтгэнэ.
Сурагчид тус даалгаврын хүрээнд:
• Өндөр нарийвчлалтай хэмжилт хийнэ
• Зүй тогтлыг судална
• Таамаглал дэвшүүлнэ
• Таамаглалаа туршилтаар батална…