Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
ОГНОО : 2019/01/22 УНШСАН: 12387

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ АЛХМУУД

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны

08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 353 дугаар тушаалын

 нэгдүгээр хавсралт

 

Тусгай зөвшөөрөл авах баримт бичигт тавигдах шаардлага

2. 1. Сургалтын байгууллага байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн сургалтын байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагчийн тушаал, захирамж, өмчийн бусад хэлбэрийн сургалтын байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагчийн хурлын шийдвэр, гэрээ, албан бичгийн хамт байна.

Боловсрол, сургалтын байгууллагын нэрийг  Улсын бүртгэлийн газар бүртгүүлж лавлагаа авсан байна.1

 

А. Үүсгэн байгуулагчийн хурлын шийдвэр

Тушаалын төсөл

Боловсролын тухай хуулийн 19.1, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, Компанийн тухай хуулийн  8.4 дэх   заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. ……… дүүргийн ..-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах компанийн

  эзэмшлийн байранд … хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай цэцэрлэг байгуулж эрхлэгчээр нь                             -г  томилсугай.

   

 2. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

  авахад шаардагдах баримт бичгийг зохих түвшинд бүрдүүлэн асуудлыг холбогдох байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэхийг гүйцэтгэх захирал  /            / -д даалгасугай.

   

 3. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар хангах,

материаллаг баазыг бэхжүүлэн сургалтын таатай, эрүүл орчин  бүрдүүлэх зэрэг үндсэн үүргээ шаардлагын түвшинд гүйцэтгэхийг эрхлэгч /             /-д үүрэг болгосугай.

 

 

             ЗАХИРАЛ                             

[1]

  

Б. Хамтран ажиллах гэрээ

Үүсгэн байгуулагч компани, цэцэрлэгийн захиргаа хоорондын хамтран ажиллах гэрээ байна.

 

В. Албан бичгийн төсөл

                                                            НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАРТ

 

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

 

Хавсралт: .... хуудас

 

    

 

            ЗАХИРАЛ                               

                             

2.2. Сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь иргэн бол өргөдөл гаргана.

2.3. Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөлд өргөдөл гаргагч Боловсролын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийг бүрэн хангаж байгааг илэрхийлж гарын үсэг зурах ба нэр, албан тушаал, холбоо барих утас, иргэний үнэмлэх эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын дугаар, оршин суугаа газрын хаяг, он, сар, өдрийг заавал бичнэ.

 

ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ ХЭРХЭН БИЧИХ ВЭ?

 

Өргөдлийг бичихдээ А4 хэмжээний цаасны дээд хэсэгт хүсэлтээ гаргаж буй байгууллага, албан тушаалтны нэрийг бичнэ. Өргөдөл гарган хандаж буй хүнийхээ цол, зэргийг бичих нь зүйтэй. Дараагийн мөрний баруун, зүүн он, сар, өдөр болон өргөдөл хүсэлтийн товч утга (тэргүү) –ыг бичдэг. Улмаар догол мөрнөөс өөрийн тухай товч танилцуулж, гаргаж буй хүсэлт, ийнхүү хүсэх болсон шалтгаан зэргийг товч тодорхой бичээд ямар туслалцаа үзүүлэхийг хүсэж  буйгаа илэрхийлнэ.

Эцэст нь өргөдөл гаргасан хүний нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаар зэргийг үнэн зөв, тодорхой бичих бөгөөд энэ нь уг өргөдлийн хариуг мэдэгдэхэд чухал ач холбогдолтой. Өргөдлийг  нуршилгүйгээр, хэлэх  зүйлээ товч тодорхой, найруулга сайтай, үг үсгийн алдаагүй бичнэ.

УИХ-ын гишүүн, ИТХ-ын дарга, яамдын сайд зэрэг удирдах дээд албан тушаалтанд хандан бичиж буй өргөдөл, хүсэлтийг компьютерт бичиж хэвлэх нь зүйтэй.  Харин шүүхэд хандаж бичиж буй өргөдлийг заавал гараар бичдэг.

Компьютерээр бичиж хэвлэсний дараа өргөдөл гаргагч өөрийн нэрийн ард  гарын үсгээ зурна.  Өргөдөл бичихдээ А4 цаасан дээр баримт бичиг үйлдэхэд дээд, доод, баруун, зүүн захаас хэдий хэрийн зайтай бичих зэргийг баримт бичгийн стандартын дагуу гүйцэтгэвэл зохино.[2]

   

СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ[3]

 

Овог нэр

Хүйс

Төрсөн он

Иргэншил

Иргэний үнэмлэх түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичгийн дугаар

Төгссөн сургууль (он, хаана)

Үндсэн мэргэжил

Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал

Сургалтын байгууллагад хүлээх үүрэг

(хариуцах чиглэл)

Харилцах утас, факс, е-мэйл

1 

 

Үүсгэн байгуулагчийн ...............................................  (…………………………..)

                                       (гарын үсэг)                            (овог нэр)

 

 

... он ... сар... өдөр

Жич:   Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол  улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар байна.


2.5. Сургалтын байгууллагын дүрэмд байгууллагын зорилго, чиг үүрэг, удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, багш, суралцагчдын эрх ашгийг хамгаалах, хангах, бусад байгууллага, иргэдтэй харилцах зарчим, санхүүжилтийн эх үүсвэр болон тэдгээрт холбогдох асуудлын хүрээнд сургалтын байгууллагын дагаж мөрдөх хэм хэмжээг тодорхой тусгана.

Жич:  Дараах үлгэрчилсэн дүрмийн хүрээнд 1.2 дахь заалтын дагуу өөрийн байгууллагын онцлогт  тохирсон дүрмийг боловсруулна.

Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 2005 оны 405 дугаар тушаалын хавсралт

Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

 1. Хүүхдийн цэцэрлэг нь /цаашид “цэцэрлэг” гэнэ/ Монгол улсын “Боловсролын тухай хууль”, ”Бага, дунд боловсролын тухай хууль ” бусад хууль тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн болон бусад холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан тушаал, шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.
 2. Цэцэрлэг нь өөрийн онцлогт тохируулан цэцэрлэгийн дүрэм боловсруулан мөрдөж болно.
 3. Цэцэрлэг нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журамтай байна.
 4. Цэцэрлэг нь орон нутгийн боловсролын удирдах байгууллагаас гаргасан мэргэжлийн удирдамж, чиглэлийг баримтална.
 5. Цэцэрлэг нь байгууллагаа хөгжүүлэх үзэл баримтлал, хэтийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй байна.
 6. Цэцэрлэг нь ардчилал, ил тод байдал, хамтын удирдлагын зарчимд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа зохион байгуулна.
 7. Цэцэрлэгт эрхлэгч, багш, туслах багш, тогооч, үйлчилгээний бусад ажилчид ажиллана.
 8. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, гадаад орон, олон улсын байгууллага иргэдтэй гэрээ хэлцэл байгуулан үр дүнтэй хамтран ажиллаж болно.
 9. Цэцэрлэг нь хуулийн этгээд бөгөөд зохих журмын дагуу хийсэн тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

ХОЁР. Цэцэрлэгийн бүтэц, удирдлага

 1. Цэцэрлэгийн өөрийн удирдлагыг цэцэрлэгийн зөвлөл, мэргэжил аргазүйн удирдлагыг цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл хэрэгжүүлнэ.
 2. Цэцэрлэг нь эцэг эхийн санал, хүсэлтэд үндэслэн ажиллах цагийг уян хатан тогтоож, уртасгасан, богиносгосон, 24 цагийн ажиллагаатай бүлэг ажиллуулж болно. Эцэг эх, асран хамгаалагчаас шалтгаалан багш илүү цагаар ажилласан тохиолдолд эцэг эхээс төлбөр авах асуудлыг цэцэр­лэ­гийн зөвлөлийн шийдвэр, эцэг эхтэй байгуулсан гэрээний дагуу зохицуулна.
 3. Цэцэрлэгийн бага бүлгийг дунджаар 20, дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийг дунд­жаар 25, холимог бүлгийг дунджаар 20 хүүхэдтэйгээр зохион бай­гуул­на. Цэцэрлэг нь яслийн бүлэгтэй бол нэг бүлэг нь дунджаар 15 хүү­хэд­тэй байна. Цэцэрлэг нь гэрт байрладаг бол 20-иос илүүгүй хүүхэдтэй байна.
 4. Цэцэрлэг нь салбар бүлэгтэй байж болно.
 5. Хөнгөн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг цэцэрлэгийн ердийн бүлгийн хүүхдүүдтэй хамт сургаж болно. Нэг бүлэгт хөнгөн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 хүртэл хүүхэд байж болно.
 6. Цэцэрлэг нь хамран сургах тойргийн цэцэрлэгт хамрагдаагүй сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд хувилбарт сургалт зохион байгуулж болно. Хүүхэд 200 цагийн сургалтад хамрагдсан тохиолдолд тэднийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсанд тооцно.

ГУРАВ. Хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны зохион байгуулалт

 1. Цэцэрлэг нь бага насны хүүхдийг асран хамгаалах, тэдний бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг хангах үйл ажиллагааг зохион бай­гуулахын зэрэгцээ эцэг эх хүүхдээ хөгжүүлж, хүмүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
 2. Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа нь тэдний нас, сэтгэхүй, хөгжлийн түвшин, хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн байна.
 3. Цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх боловсролын стандартад нийцүүлэн орон нутгийн болон цэцэрлэгийнхээ онцлогт тохирсон сургалтын хөтөлбөр боловсруулж мөрдөнө.
 4. Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь нэг өдрийн ажлын цагт багтаан багш нарт дараа өдрийн хичээл, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад бэлтгэх 1-2 цагийн зохицуулалт хийж өгнө.
 5. Багшийн хичээл, үйл ажиллагаанд бэлтгэх хугацаанд туслах багш хүүхдүүдтэй хамт байна.
 6. Цэцэрлэг нь ээлжийн багш ажиллуулж болно.
 7.  Цэцэрлэгийн багш нь багшлах эрхтэй байна.
 8.  Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь бага насны хүүхдийн сэтгэл судлаач, багш мэргэжилтэй байна.
 9. Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь багш нарыг мэргэжил, аргазүйн удирд­ла­гаар хангаж, сургалтын үйл ажиллагаа, үр дүнд хяналт тавина.
 10. Туслах багш нь хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулахад багшид дэмжлэг үзүүлнэ.
 11. Цэцэрлэгт бага насны хүүхдийг хөгжүүлж, хүмүүжүүлэх чиг­лэ­лээр 3 кре­дит цагаас доошгүй хугацааны сургалтад хамрагдсан туслах багшийг ажиллуулна.
 12. Цэцэрлэг нь боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захир­гаа­ны төв байгууллага болон эрдэм шинжилгээ, аргазүйн байгуул­лагын зөвшөө­рөл­тэйгөөр сурган хүмүүжүүлэх туршилт явуулж болно.
 13. Цэцэрлэг нь ёс суртахуун, эрүүл мэндийн боловсролын анх­ны мэдэг­дэ­хүүн эзэмшүүлэх чиглэлээр нэмэлт сургалт зохион бай­гуулж болно.
 14. Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, тэднийг эрүүлжүүлэх, чийрэг­жүүлэх ажлыг эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулна.

ДӨРӨВ.Санхүүжилт

 1. Цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаа нь бие даасан байна.
 2. Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь санхүүгийн үйл ажиллагааныхаа дүнг цэцэрлэгийн зөвлөл, хамт олон, эцэг эхэд тайлагнана.

 

&&&

 1. Хэд хэдэн хуулийн этгээд, иргэн сургалтын байгууллагыг хамтран үүсгэн байгуулах тохиолдолд талууд гэрээ байгуулж баталгаажуулна. Гэрээнд үүсгэн байгуулагчийн нийлүүлэх хөрөнгө, эзэмших хувь хэмжээ, эрх үүрэг, хариуцлага, бусдад эрх шилжүүлэх, үүсгэн байгуулагчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, сургалтын байгууллагыг татан буулгах зэрэг асуудлыг тусгасан байна.

  

ЦЭЦЭРЛЭГ  БАЙГУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ТООЦОО БҮХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА[4]

Сургалтын байгууллага байгуулах хэрэгцээ, шаардлага:

 

 1. ……………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………….гм.

Чиглэл

Мэдээлэл

1

Байгууллагын чиг үүрэг


2

Цэцэрлэгийнхэв шинж


3

Сургалтын хэлбэр


4

Эзэмшүүлэх боловсролын түвшин


5

Цэцэрлэгийн хүчин чадал


6

Бүлгийн тоо


7

Багшлах боловсон хүчин


8

Нэг бүлэгт ногдох хүүхдийн тоо


9

Нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо


 

СУРГАЛТЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ БОЛОН ЦААШИД БҮРЭН ХҮЧИН ЧАДЛААРАА АЖИЛЛАХ ХҮРТЭЛХ ХҮҮХДИЙН ТООНЫ ТӨЛӨВ
[5]

Тухайн хорооны 1-6 хүртэл насны сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй хүүхдүүдийн судалгааг нарийвчлан гаргана. Үүнд тулгуурлан бүлгийн зохион  байгуулалтыг  хийнэ.

 

ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙГ ГУРВАН ЖИЛЭЭР ТООЦСОН  СУДАЛГАА[6] 

 

Эдийн засгийн ангилал

1 жилд

3 жилд

Нийт эх үүсвэрийн дүнҮндсэн үйл ажиллагааны орлого /төлбөр/Хувьсах зардалБусадНийт зарлагын дүнЦалин хөлсний дүнЦалин хөлс болон нэмэгдэл урамшилАжил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлБараа үйлчилгээний бусад зардалГэрэл цахилгаанТүлш халаалтЦэвэр, бохир усДүнБичиг хэрэгТээвэр, шатахуунШуудан, холбооны зардалНом, хэвлэл авах зардалБиеийн тамир, урлаг спортДүнЭд хогшлын зардалТомилолтУрсгал засварШагнал урамшуулалНэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалДүнНормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардалХоолны зардалЭмийн зардалХичээл, практикийн зардалХолбооны суваг ашиглалт /интернет/Дүн 

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ТОГТООСОН ҮНДЭСЛЭЛ
[7]

Нэг хичээлийн жилд зарцуулагдах нийт зардал

Нэг хүүхдэд хичээлийн жилд зарцуулах зардлын хэмжээ

Нэг хүүхдэд сард зарцуулах зардлын хэмжээ

Нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлыг хасаж тооцсоноор
Нэг хүүхдэд ногдох төлбөрийн хэмжээ:

 

 

СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЛД ШИЛЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ[8]

 

Хөрөнгийн төрөл

Өртөг

1

Биет

2

Мөнгөн

Нийт дүрмийн сангийн хэмжээ:

 

 

 Үүсгэн байгуулагч     .................................

 

2.8. Өмчийн бүх хэлбэрийн сургалтын байгууллага хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа Монгол Улсын боловсролын стандарт, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан сургалтын талаар баримтлах бодлого, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг сургалтад заавал мөрдөх ба тэдгээрт нийцүүлж сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулсан байна.  

2.8.1. Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр нь суралцагчдын ачааллыг тооцсон, сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт, сургалтын талаар баримтлах бодлого, хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлог, хэрэгцээнд тохирсон агуулгатай байна.
2.8.2. Улсын хэмжээнд үйлчлэх болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай сургалтын байгууллага сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг Боловсролын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллагаар, өмчийн бусад хэлбэрийн сургалтын байгууллага аймаг, нийслэлийн Боловсролын газраар тус тус хянуулж, дүгнэлт гаргуулсан байна.

 

 

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР[9]

Дараах бүтцийн дагуу боловсруулалт хийн хавсаргана.

Цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрийн үзэл баримтлал

Үзэл баримтлалын онолын үндэслэл

Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим

Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт

Бүлэг тус бүрийн хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны цагийн хуваарь /өдрийн дэглэм/

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг дараах суралцахуйн чиглэл тус бүрээр тодорхойлох.

 

1.    Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд

2.    Зан чанар, харилцаа

3.    Хэл яриа

4.    Байгаль, нийгмийн орчин

5.    Математикийн энгийн төсөөлөл

6.    Хөгжим, дүрслэх урлаг

 

Зорилт

Тусгай чадвар

I түвшин

II түвшин

III түвшин

 

Суралцахуйн чиглэл бүрийн сэдвийн агуулга

 

Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд  (чиглэл тус бүрээр)

 

Сэдэв

Агуулгын интеграцчлал

I түвшин

II түвшин

III түвшин

 

Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулахдаа дараах эрхзүйн баримт бичгийг үндэслэл болгоно.

1.    Боловсрол, шинжлэх ухааны  сайдын     2013 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн  А/327  дугаар  тушаал  Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого

 1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны  сайдын   2015   оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн  А/301  дугаар тушаал “Сургуулийн  өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр батлах тухай”

 

Жич: Эрхзүйн баримт бичгийг www.meds.gov.mn –аас татаж авч болно.

 

 

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШЛАХ БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН[10]Багшийн овог нэр

Хүйс

Төрсөн он

Төгссөн сургууль (он, мэргэжил, боловсролын зэрэг, цол, улс)

Мэргэж лийн зэрэг (зөвлөх, тэргүүлэх, заах аргач)

Багшлах эрхийн үнэмлэх ний дугаар

Ажлын туршлага

Ажилласан жил

Ямар албан тушаалд ажиллах

Үндсэн багш эсэх

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

123Жич:

 1. Багш, удирдах ажилтны диплом
 2. Мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх
 3. Багшлах эрхийн үнэмлэх
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон даатгуулагчийн ажил, албан тушаалын өөрчлөлтийн тэмдэглэлийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 5. Төрийн албан хаагчийн анкет маягт 1 - ийг бөглөж хавсаргана.

 

 

СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГА[11]

БАЙГУУЛАМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 


Үзүүлэлт

Тоо хэмжээ

Нэг хүнд ногдох талбай (м2)

1

Барилгын хүчин чадал /суудал/

28


5.4 м2

2

Барилгын нийт талбай м2

150

3. Нийт өрөө, танхим

5

Үүнээс:

Хичээллэх анги, танхим

2

Кабинет

2

Гал тогоо

1

Хувцас солих өрөө


Бие засах өрөө


Цайны газар


Урлагийн болон биеийн тамирын заал 

 

Хянасан: ....................  (                          )   

Судалгаа гаргасан: ...................... (                     )     

 

Жич: Дараах материалыг хавсаргана.

1.    Зориулалтын барилга байгууламж нь үүсгэн байгуулагчийн эзэмшлийн өмч болохыг нотлох үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

2.    Харьяалагдах хорооны тодорхойлолт

3.    Барилга байгууламжийн зохион байгуулалт, давхруудын зураглал, дөрвөн талаас нь бүтэн харуулсан гэрэл зураг

4.    Сургалтын барилга байгууламжийн талбайн хэмжээ, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангаж буй байдал, уг объектод сургалтын ажил эрхлэх боломжтой эсэх талаар гаргасан мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт

 

 САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР,  ХҮЧИН ЧАДАЛ ТҮҮНИЙ БАТАЛГАА[12]

Жич:

 1. Үүсгэн байгуулагчийн санхүүгийн чадавхийг харуулсан нотлох баримт бичиг;
 2. Компани нь тухайн сургалтын байгууллагын бие даасан хуулийн этгээд болохыг санхүүгийн хувьд тодорхойлох эхлэлтийн баланс;
 3. Үүсгэн байгуулагч нэг буюу түүнээс дээш тохиолдолд сургалтын байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх хөрөнгө (биет болон мөнгөн)-ийн баталгааг үүсгэн байгуулагчийн хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулсан баримт;
 4. Харьяа татварын байгууллагад өр төлбөргүй, үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаагүй болохыг нотолсон бүртгэх байгууллагын тодорхойлолт;
 5. Улсын бүртгэлд мэдүүлсэн, харилцагч банкнаас олгосон өр, зээлийн талаарх тодорхойлолтыг хавсаргана.

  

 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ[13]

Эд хөрөнгийн нэр

Тоо

Нэг бүрийн үнэ

Бүгд

 1. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ном гарын авлага

1

2

3

4

5

...

Бүлгийн дүн:
 1. Тоглоом наадгай

1

2

3

4

5

...

Бүлгийн дүн:
III.Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл

1

2

3

4

5

...

Бүлгийн дүн:
Нийт дүн: (I+II+III)Жич:

 1. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ном гарын авлагыг номын сангийн анхан шатны данс бүртгэл, үндсэн хөрөнгөд бүртгэсэн бүртгэлийн холбогдох баримт бичиг;
 2. Тоглоом наадгай, хэрэглэгдэхүүн нь хүүхдийн эрүүл мэнд, бие махбодод сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй болох талаар мэргэжлийн байгууллагын үнэлгээ, дүгнэлт;
 3. Цэцэрлэгийн гадаад орчныг сургалт, танин мэдэхүйн чиглэлээр тохижуулах бөгөөд зургийг хавсаргана.

Хэрэв цэцэрлэг нийтийн орон сууцанд байрладаг тохиолдолд  шаардлагатай нөхцөлд тухайн СӨХ-той тоглоомын талбайг хамтран эзэмших талаар байгуулсан гэрээг хавсаргах учиртай. Цэцэрлэгийн гадаад талбайн бүрдэл хэсгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Gerbul-khuukhed.miniih.com блогоос харж болно.

 

 

Сургалтын байгууллагыг хуульд заасан үндэслэлээр  түдгэлзүүлэх, татан буулгах тохиолдолд учрах хохирлыг барагдуулах талаар гаргах баталгаа[14]

(багшийн цалин хөлс, сурагчийн хувийн хэрэг, боловсролын баримт бичиг, сургалтын төлбөрийг буцаан олгох эсэх гм)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Үүсгэн байгуулагч .........................

  

 

Албан бичгийн төсөл

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАРТ

Баталгаа гаргах тухай [15]

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5 дахь хэсгээр хориглосон сургалт, үйл ажиллагааг  зохион байгуулах ямар нэг үндэслэлгүй болно.

 

 

                                  ЗАХИРАЛ                             


Хавсралт

 • Боловсролын сургалтын байгууллагын стратеги төлөвлөгөө
 • Боловсролын сургалтын байгууллагын дотоод журам
 • Ажлын байрны тодорхойлолтууд (Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 10-р сарын 05-ны өдрийн 351-р тушаалын 4-р хавсралт)
 • Багш, ажилчидтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ
 • Эцэг эх, суралцагчтай байгуулах гэрээ (Цэцэрлэгийн захиргаа, багш, эцэг эх, асран хамгаалагч хоорондын гурвалсан гэрээ)

 

Жич: Эрхзүйн баримт бичгүүдтэй сайтар танилцах шаардлагатайг анхаарна уу.

 

Ашиглах материал:

 1. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад холбогдох эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл УБ, 2012
 2. www.meds.gov.mn
 3. www.edub.edu.mn
 4. www.legalinfo.mn
 5. www.Gerbul-khuukhed.miniih.com
 6. Бусад

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТ  ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС[1] Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульь 8 дугаар зүйл 8.1.11.

[2] МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ  Зохион байгуулалт,  захирамжлалын  баримт бичгийн стандартын эмхэтгэл  2012 он

[3] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  3.1.1.

[4] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.4, 2.7.1

[5] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.7.3

[6] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.7.3 

[7] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.7.3

[8] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.4

[9]  БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.7.2, 2.8, 2.8.1

[10] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.9 

[11] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.12.1, 2.12.2. 

[12] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.13 (1,2,5) 

[13] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.13 (4) 

[14]  БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  2.14 

[15] БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал  3.1.3

Тушаал
Шинэ мэдээ