"Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе" олимпиадын II шатанд орох ангиуд
ОГНОО : 2017/04/23 УНШСАН: 1529
"Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе" монгол хэлний олимпиадын II шат  2017 оны 4-р сарын 25-ний 10.00 цагаас эхлэх ба олимпиадыг тухайн анги удирдсан багш нар дүүрэг солилцож авна. Олимпиад авах хуваарийг гаргаж, 2017 оны 4-р сарын 24-ний орой www.myteacher.blog.gogo.mn блог болон бага боловсролын сургалтын менежерүүдийн facebook групп дээр тавина. Олимпиадын сэдвийг кодлон www.edub.edu.mn вэб сайт дээр тавих ба кодыг олимпиад авах багш нар тухайн сургууль дээр ирсэний дараа бага ангийн сургалтын менежерийн хамт 9.00 цагт  НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс утсаар авна. Олимпиадын II шатанд дараах ангиуд орно.

3-р анги

Д/д

Дүүрэг

Сургууль

Анги

Бүлэг

1

СБД

1-р сургууль

3

а

2

СХД

ИЦ-2

3

а

3

СБД

1-р сургууль

3

в

4

СБД

1-р сургууль

3

г

5

ХУД

15-р сургууль

3

г

6

СБД

1-р сургууль

3

д

7

БЗД

14-р сургууль

3

а

8

ХУД

15-р сургууль

3

б

9

СБД

6-р сургууль

3

а

10

БЗД

14-р сургууль

3

б

11

ХУД

15-р сургууль

3

а

12

БЗД

14-р сургууль

3

г

13

ЧД

39-р сургууль

3

б

14

ХУД

115-р сургууль

3

а

15

ХУД

15-р сургууль

3

в

16

СХД

ИЦ-2

3

б

17

СБД

Шинэ үе

3

в

18

СБД

6-р сургууль

3

в

19

ХУД

18-р сургууль

3

б

20

БЗД

14-р сургууль

3

в

21

ХУД

18-р сургууль

3

г

22

БГД

93-р сургууль

3

А

23

СБД

6-р сургууль

3

б

24

СБД

6-р сургууль

3

г

25

БЗД

Шавь ЦС

3

а

26

ЧД

39-р сургууль

3

а

27

СХД

76-р сургууль

3

а

28

ХУД

18-р сургууль

3

в

29

ХУД

18-р сургууль

3

д

30

ЧД

24-р сургууль

3

е

31

БГД

Оюуны Ундраа ЦС

3

9

32

ХУД

18-р сургууль

3

а

33

ЧД

24-р сургууль

3

в

34

БЗД

14-р сургууль

3

д

35

ХУД

Буянт-Ухаа

3

е

36

СХД

ИЦ-2

3

в

37

БГД

13-р сургууль

3

ж

38

БГД

Монгени ЦС

3

в

39

ЧД

50-р сургууль

3

а

40

БГД

13-р сургууль

3

г

41

ЧД

50-р сургууль

3

г

42

СХД

ИЦ-3

3

ё

43

СБД

Соёмбо

3

а

44

ЧД

50-р сургууль

3

д

45

БГД

28-р сургууль

3

а

46

СХД

ИЦ-1

3

б

47

БГД

ЭУЦС-78

3

12

48

ЧД

24-р сургууль

3

д

49

ЧД

50-р сургууль

3

б

50

ХУД

115-р сургууль

3

в

51

БГД

93-р сургууль

3

Б

52

БЗД

120-р сургууль

3

б

53

СХД

76-р сургууль

3

ж

54

БГД

Оюуны Ундраа ЦС

3

5

55

БГД

28-р сургууль

3

б

56

НД

109-р сургууль

3

а

57

СХД

ИЦ-1

3

в

58

ЧД

50-р сургууль

3

в

59

БЗД

Шавь ЦС

3

ё

60

СХД

106-р сургууль

3

г

61

СХД

76-р сургууль

3

б

62

СБД

1-р сургууль

3

б

63

СХД

76-р сургууль

3

г

64

СХД

106-р сургууль

3

б

65

БГД

Сэтгэмж ЦС

3

б

66

БГД

Оюуны Ундраа ЦС

3

12

67

ЧД

23-р сургууль

3

д

68

СБД

Шинэ үе

3

а

69

НД

ЭОЦС

3

1

70

НД

ЭОЦС

3

2

71

БЗД

120-р сургууль

3

а

72

ХУД

60-р сургууль

3

а

73

СБД

4-р сургууль

3

г

74

БГД

Монгени ЦС

3

а


4-р анги

Д/д

Дүүрэг

Сургууль

Анги

Бүлэг

1

СХД

ИЦ-1

4

ё

2

СБД

6-р сургууль

4

а

3

СБД

1-р сургууль

4

Г

4

СБД

1-р сургууль

4

В

5

СХД

ИЦ-2

4

в

6

СХД

ИЦ-1

4

в

7

СБД

1-р сургууль

4

Б

8

СБД

1-р сургууль

4

Д

9

СБД

1-р сургууль

4

А

10

СХД

ИЦ-1

4

з

11

СХД

76-р сургууль

4

е

12

СХД

ИЦ-1

4

а

13

ЧД

50-р сургууль

4

а

14

СХД

ИЦ-1

4

д

15

СХД

ИЦ-1

4

и

16

ЧД

39-р сургууль

4

д

17

СХД

ИЦ-1

4

б

18

ХУД

60-р сургууль

4

г

19

ХУД

15-р сургууль

4

в

20

ХУД

15-р сургууль

4

б

21

ЧД

5-р сургууль

4

а

22

БЗД

Амгалан

4

а

23

СБД

6-р сургууль

4

б

24

СХД

106-р сургууль

4

a

25

БЗД

14-р сургууль

4

в

26

БГД

38-р сургууль

4

а

27

СХД

76-р сургууль

4

б

28

БЗД

Шавь

4

а

29

БГД

93-р сургууль

4

Б

30

СХД

ИЦ-2

4

б

31

СХД

76-р сургууль

4

д

32

ЧД

39-р сургууль

4

б

33

ЧД

5-р сургууль

4

ё

34

СХД

ИЦ-1

4

е

35

ЧД

50-р сургууль

4

в

36

БГД

93-р сургууль

4

А

37

ЧД

37-р сургууль

4

Б

38

БГД

13-р сургууль

4

в

39

ЧД

50-р сургууль

4

д

40

БЗД

14-р сургууль

4

е

41

БЗД

84-р сургууль

4

а

42

ХУД

60-р сургууль

4

б

43

ХУД

Буянт-Ухаа

4

е

44

СБД

4-р сургууль

4

г

45

БЗД

14-р сургууль

4

а

46

СБД

45-р сургууль

4

б

47

СБД

4-р сургууль

4

в

48

СБД

58-р сургууль

4

ё

49

СХД

ИЦ-3

4

а

50

БГД

38-р сургууль

4

в

51

ХУД

60-р сургууль

4

а

52

БЗД

120-р сургууль

4

б

53

БЗД

14-р сургууль

4

д

54

БГД

13-р сургууль

4

е

55

БЗД

Шавь

4

й

56

СХД

ИЦ-3

4

и

57

БЗД

120-р сургууль

4

а

58

БЗД

120-р сургууль

4

в

59

ХУД

18-р сургууль

4

б

60

СХД

105-р сургууль

4

г

61

НД

109-р сургууль

4

а

62

ЧД

39-р сургууль

4

а

63

ЧД

50-р сургууль

4

б

64

БГД

ЭУЦС-78

4

9

65

СБД

58-р сургууль

4

а

66

СБД

45-р сургууль

4

в

67

ХУД

60-р сургууль

4

в

68

БГД

20-р сургууль

4

г

69

ЧД

17-р сургууль

4

в

70

БГД

Сэтгэмж

4

д

71

СХД

106-р сургууль

4

б

72

ЧД

5-р сургууль

4

е

73

СХД

ИЦ-3

4

з

74

БЗД

84-р сургууль

4

г

75

СХД

ИЦ-3

4

б

76

СХД

106-р сургууль

4

г

77

СХД

106-р сургууль

4

в

78

ЧД

5-р сургууль

4

в


5-р анги

Д/д

Дүүрэг

Сургууль

Анги

Бүлэг

1

СХД

ИЦ-1

5

к

2

СБД

1-р сургууль

5

б

3

НД

119-р сургууль

5

2

4

СБД

1-р сургууль

5

а

5

БГД

113-р сургууль

5

в

6

СХД

ИЦ-3

5

и

7

СХД

ИЦ-1

5

и

8

БГД

38-р сургууль

5

а

9

БНД

Боловсрол ЦС

5

3

10

СБД

6-р сургууль

5

а

11

ХУД

18-р сургууль

5

б

12

БЗД

84-р сургууль

5

а

13

СХД

104-р сургууль

5

б

14

СБД

1-р сургууль

5

в

15

ЧД

50-р сургууль

5

а

16

БГД

38-р сургууль

5

б

17

СХД

105-р сургууль

5

г

18

ХУД

15-р сургууль

5

б

19

ЧД

24-р сургууль

5

Г

20

ЧД

39-р сургууль

5

г

21

ЧД

Олонлог

5

а

22

СБД

1-р сургууль

5

г

23

БЗД

84-р сургууль

5

б

24

БЗД

14-р сургууль

5

ж

25

БЗД

14-р сургууль

5

ё

26

ЧД

23-р сургууль

5

Е

27

БЗД

Шавь

5

ж

28

СБД

58-р сургууль

5

е

29

СХД

76-р сургууль

5

д

30

ЧД

39-р сургууль

5

в

31

БЗД

14-р сургууль

5

б

32

БЗД

53-р сургууль

5

б

33

СБД

35-р сургууль

5

а

34

СХД

ИЦ-3

5

к

35

СБД

Шинэ үе

5

б

36

СБД

45-р сургууль

5

б

37

БЗД

14-р сургууль

5

г

38

ЧД

17-р сургууль

5

г

39

БЗД

48-р сургууль

5

е

40

ЧД

23-р сургууль

5

B

41

СБД

Логарифм

5

а

42

СХД

ИЦ-1

5

е

43

СХД

ИЦ-3

5

д

44

БЗД

48-р сургууль

5

а

45

БГД

Монгени

5

д

46

БЗД

48-р сургууль

5

ё

47

СХД

104-р сургууль

5

а

48

СХД

ИЦ-1

5

г

49

БЗД

14-р сургууль

5

д

50

ЧД

50-р сургууль

5

д

51

БЗД

79-р сургууль

5

е

52

ХУД

115-р сургууль

5

б

53

БЗД

102-р сургууль

5

а

54

ХУД

115-р сургууль

5

а

55

НД

119-р сургууль

5

1

56

БЗД

14-р сургууль

5

а

57

СХД

ИЦ-1

5

в

58

БГД

Сэтгэмж

5

в

59

БЗД

21-р сургууль

5

б

60

БЗД

79-р сургууль

5

б

61

БГД

13-р сургууль

5

д

62

СХД

ИЦ-2

5

д

63

БЗД

48-р сургууль

5

б

64

БНД

Гүн Галуутай ЦС

5

2

65

ЧД

57-р сургууль

5

г

66

СХД

76-р сургууль

5

е

67

БГД

ЭУЦС-54

5

1

68

БГД

73-р сургууль

5

а

69

БГД

ЭУЦС-78

5

8

70

БГД

38-р сургууль

5

в

71

БГД

93-р сургууль

5

Б

72

БЗД

44-р сургууль

5

Б

73

ЧД

24-р сургууль

5

В

74

БНД

Боловсрол ЦС

5

4

75

БЗД

53-р сургууль

5

в

76

ЧД

23-р сургууль

5

Г

77

НД

109-р сургууль

5

б

78

СХД

ИЦ-3

5

е

79

ЧД

5-р сургууль

5

а

80

БГД

93-р сургууль

5

В

81

БГД

13-р сургууль

5

в

82

БЗД

79-р сургууль

5

д

83

ХУД

32-р сургууль

5

А

84

СХД

ИЦ-3

5

з

85

СБД

4-р сургууль

5

б

86

СХД

106-р сургууль

5

а

87

ХУД

15-р сургууль

5

в

88

ЧД

Олонлог

5

б

89

ЧД

37-р сургууль

5

Б

90

БЗД

84-р сургууль

5

в

91

ЧД

57-р сургууль

5

в

92

ЧД

50-р сургууль

5

г

93

СБД

6-р сургууль

5

в

94

СХД

76-р сургууль

5

в

95

БГД

28-р сургууль

5

а

96

СХД

ИЦ-1

5

ж

97

БЗД

92-р сургууль

5

в

98

СХД

105-р сургууль

5

д

99

ХУД

60-р сургууль

5

а

100

БГД

28-р сургууль

5

д

101

СХД

129-р сургууль

5

а

102

СБД

4-р сургууль

5

а

103

БЗД

84-р сургууль

5

е

104

БГД

ЭУЦС-78

5

7

105

БЗД

14-р сургууль

5

е

106

БЗД

33-р сургууль

5

а

107

БНД

Гүн Галуутай ЦС

5

5

108

НД

Голомт

5

1

109

СБД

58-р сургууль

5

б

110

БГД

93-р сургууль

5

А

111

СБД

45-р сургууль

5

в

112

БГД

Сэтгэмж

5

г

113

БГД

28-р сургууль

5

б

114

БЗД

Амгалан

5

д

115

БЗД

48-р сургууль

5

г

116

СХД

ИЦ-1

5

ё

117

ХУД

52-р сургууль

5

а

118

СХД

9-р сургууль

5

а

119

БНД

Боловсрол ЦС

5

5

120

СБД

Хобби

5

С

121

ЧД

24-р сургууль

5

Д

122

БНД

Боловсрол ЦС

5

6

123

СБД

2-р сургууль

5

г

124

СБД

45-р сургууль

5

а

125

НД

119-р сургууль

5

4


Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ