Нийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн жагсаалт
ОГНОО : 2018/12/14 УНШСАН: 1056

2016  онд хүчин төгөлдөр болж мөрдөж эхэлсэн хууль, тогтоомжууд

 1. Эрүүл ахуйн тухай хууль /2016.02.04/
 2. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль /2016.09.01/
 3. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль /2016. 09.01 /
 4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль/2016.02.05/

2017 онд хүчин төгөлдөр болж мөрдөж эхэлсэн хууль, тогтоомжууд

 1. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /2017.02.27/
 2. Зөрчлийн тухай хууль /2017.07.01/
 3. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль/2017.07.01/
 4. Төрийн болон албан нууцын тухай хууль /2017.09.01/
 5. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль /2017.02.01/

Дүрэм, журам

 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хавсралтаар “Нийслэлийн байгууллагуудын хэмжээнд дагаж мөрдөх, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын нийтлэг журам” батлагдсан.

2018 онд  хүчин төгөлдөр болж мөрдөж эхэлсэн хууль, тогтоомжууд

 1. Биеийн тамир спортын тухай хууль/2018.01.01/

 Дүрэм, журам

 1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Сангийн сайдын 2018 оны А/024/11 тоот хамтарсан тушаалын хавсралтаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив
 2. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018оны А/168 тоот тушаалын хавсралтаар “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам
 3. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/239 тоот тушаалын хавсралтаар “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин,дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөсурьдчилан сэргийлэх журам
 4. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын2018 оны А/243 тоот дугаартушаалын 1 дүгээр хавсралтаар Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм
  • 2 дугаар хавсралтаар “Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журам
  • 3 дугаар хавсралтаар “Гомдол, хүсэлт гаргах маягт
 5. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/409 тоот тушаалын хавсралтаар “Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журам
 6. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/425 тоот тушаалын хавсралт “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам
 7. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаань спортын сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/453 дугаар тушаалаар батлагдсан "Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай.
 8. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/683 тоот тушаалын хавсралтаар “Уншлагыг дэмжих журам
 9. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/612 тоот тушаалын хавсралтаарГэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах журам
 10. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Сангийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/304, А/699, А/460 тоот хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх заавар”,
  • 2 дугаар хавсралтаар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын шийдвэрийн маягт”,
  • 3 дугаар хавсралтаар “Хүүхдийн хувийн хэрэг хөтлөх маягт”
  • 4 дүгээр хавсралтаар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүртгэлийн маягт”
 11. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаань спортын сайдын 2018 оны А/762 дугаар тушаалын хавсралтаар "Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах нийтлэг журам" тус тус батлагдсан.

2019 онд хүчин төгөлдөр болж мөрдөж эхэлсэн хууль, тогтоомжууд

 1. Төрийн албаны тухай хууль /2019.01.01/
 2. Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль /2019.01.01/

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ