2018-2019 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
ОГНОО : 2018/11/02 УНШСАН: 2073

2018-2019 оны хичээлийн жилийн цэцэрлэг, сургуулийн товч тоон мэдээлэл:

 

Үзүүлэлт

Нийт

Баян-гол дүүрэг

Баян-зүрх дүүрэг

Сүх -баатар дүүрэг

Сонгино-хайрхан дүүрэг

Чингэл-тэй дүүрэг

Хан-Уул дүүрэг

Налайх дүүрэг

Бага- нуур дүүрэг

Бага- хангай дүүрэг

Цэцэрлэг

Нийт цэцэрлэгийн тоо

672

108

192

66

110

55

118

12

9

2

Үүнээс: Төрийн өмчийн

231

35

40

33

48

28

29

7

9

2

Төрийн бус өмчийн

441

73

152

33

62

27

89

5

-

-

Нийт СӨБ-д хамрагдагчид

117231

20361

27489

11885

23397

11185

17653

2586

2381

294

Үүнээс: Төрийн өмчийн

885220

15903

15909

9834

18455

9173

11023

2248

2381

294

Төрийн бус өмчийн

32011

4458

11580

2051

4942

2012

6630

338

-

-

Хувилбарт сургалт

429

-

172

33

20

-

-

204

-

-

Үүнээс: Төрийн өмчийн

429

-

172

33

20

-

-

204

-

-

Төрийн бус өмчийн

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нийт ажилтан

12205

1922

2651

1341

2506

1154

1945

283

349

54

Үүнээс: Төрийн өмчийн

8188

1342

1380

1031

1890

919

986

237

349

54

Төрийн бус өмчийн

4017

580

1271

310

616

235

959

46

-

-

Нийт үндсэн багш

3611

600

801

368

742

325

594

71

97

13

Үүнээс: Төрийн өмчийн

2262

404

365

266

542

252

266

57

97

13

Төрийн бус өмчийн

1349

196

436

102

200

73

328

14

-

-

Сургууль

Нийт сургуулийн тоо

245

46

53

46

26

25

37

7

4

1

Үүнээс: Төрийн өмчийн

137

20

29

25

19

17

18

5

3

1

Төрийн бус өмчийн

108

26

24

21

7

8

19

2

1

-

Нийт суралцагч

264240

44875

62276

37737

48153

26785

30766

7207

5761

680

Үүнээс: Төрийн өмчийн

232932

40746

51713

30368

46959

25544

24303

7024

5595

680

Төрийн бус өмчийн

31308

4129

10563

7369

1194

1241

6463

183

166

-

Нийт ажилтан

17760

2906

4098

3013

2787

1708

2207

558

419

64

Үүнээс: Төрийн өмчийн

14142

2317

3006

2250

2632

1478

1485

516

394

64

Төрийн бус өмчийн

3618

1721

2107

1488

1880

1030

1047

331

268

-

Нийт үндсэн багш

12117

2104

2790

1978

1975

1140

1459

353

282

36

Үүнээс: Төрийн өмчийн

9908

1721

2107

1488

1880

1030

1047

331

268

36

Төрийн бус өмчийн

2209

383

683

490

95

110

412

22

14

-

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ