БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ
ОГНОО : 2016/08/20 УНШСАН: 12255
Сургалтын хуваарь татах: ТАТАХ 

Багш нар сургалтад ирэхдээ тараагдсан сургалтын хөтөлбөрөө заавал авчирна.
  • Захирлууд багш нараа сургалтад бүрэн хамруулна.
  • Дүүргийн БХ-ээс хариуцах хүн- Анги танхим бэлтгэх, дэлгэц проектор бүрдүүлэх, оролцогчдын ирцийг хариуцна.
  • НБГ, БМДИ-ээс ажиллах хоёр хүн хамтарч сургалтын зохион байгуулалтыг хариуцна.
  • Хөтөлбөрийн багийн ахлагч нар- Хичээлийн хуваарь хийх, сургагч багшийн хуваарилах, сургалтын тайлан бичих ажлыг хариуцна.
  • 2016.08.23-ны 14 цагаас 10 дугаар ангийн 225 багш 97-р сургууль дээр сургалтад хамрагдана.
  • Сургалт 2016.08.24-ний 08.30 цагаас дээрх сургуулиуд дээр зэрэг эхэлнэ.

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ